20190401.00:01:06 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190401.00:01:39 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190401.00:05:02 Python27.PlanningProjectFolders started
20190401.00:05:08 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190401.00:06:03 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190401.00:11:09 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190401.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190401.00:16:28 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-D-005
20190401.00:17:03 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190401.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190401.00:22:46 Python27.PlanCases completed
20190401.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190401.00:32:38 Python27.AllProjects completed
20190401.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190401.00:35:15 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190401.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190401.00:36:48 Python27.PendingProjects Pending: 80/80 Reportable: 161/161
20190401.00:36:48 Python27.PendingProjects completed
20190401.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190401.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190401.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190401.00:39:36 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190401.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190401.00:41:56 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190401.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190401.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190401.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190401.00:45:15 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190401.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190401.00:55:28 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190401.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190401.01:12:08 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190401.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190401.01:13:49 Python27.FireClearances completed
20190401.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190401.01:19:41 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190401.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190401.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190401.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190401.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190401.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190401.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190401.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190401.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190401.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190401.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190401.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190401.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190401.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190401.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190401.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190401.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190401.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190401.01:56:52 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190401.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190401.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190401.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190401.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190401.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190401.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190401.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190401.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190401.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190401.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190401.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190401.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190401.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190401.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190401.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190401.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190401.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190401.02:00:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190401.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190401.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190401.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190401.02:02:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190401.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190401.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190401.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190401.02:04:23 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190401.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190401.02:05:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190401.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190401.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190401.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190401.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190401.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190401.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190401.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190401.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190401.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190401.02:11:00 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190401.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190401.02:26:18 Python27.AddressChecker completed
20190401.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190401.02:36:19 Python27.SearchAllPoints completed
20190401.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190401.02:41:29 Python27.SurveyorsLayers completed
20190401.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190401.02:44:34 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190401.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190401.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190401.03:11:05 Python27.FireRMS started
20190401.03:28:24 Python27.FireRMS completed
20190401.03:41:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD started
20190401.03:41:33 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD completed
20190401.03:43:02 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190401.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190401.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190401.03:45:32 Python27.CensusBlocks completed
20190401.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190401.03:48:39 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190401.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190401.03:50:33 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190401.03:51:03 Python27.Permits started
20190401.03:53:40 Python27.Permits completed
20190401.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190401.03:57:00 Python27.LocalContacts completed
20190401.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190401.04:00:25 Python27.AssetCollections completed
20190401.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190401.04:02:06 Python27.CodeCases completed
20190401.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190401.04:03:55 Python27.CodeViolations completed
20190401.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190401.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190401.04:07:03 Python27.Inspections started
20190401.04:23:12 Python27.Inspections completed
20190401.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190401.04:30:29 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190401.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190401.04:43:33 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190401.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190401.04:56:26 Python27.COVELayerListing completed
20190401.06:00:06 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190401.06:02:01 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190401.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190401.06:26:17 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190401.06:35:02 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190401.06:39:42 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190401.07:10:03 Python27.WeeklyVectorCompact started
20190401.07:10:06 Python27.WeeklyVectorCompact completed
20190401.07:20:03 Python27.WeeklyVectorWMASCompact started
20190401.07:20:06 Python27.WeeklyVectorWMASCompact completed
20190401.07:39:51 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190401.07:40:42 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190401.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190401.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190401.07:44:02 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190401.07:44:22 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190401.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190401.07:46:16 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190401.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190401.07:55:10 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190401.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190401.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190401.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190401.08:04:41 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190401.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190401.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190401.08:05:15 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190401.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190401.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190401.08:07:20 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190401.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190401.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190401.08:09:31 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190401.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190401.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190401.08:12:41 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190401.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190401.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190401.08:16:45 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190401.09:00:19 Python27.ProcessEditPreviews_SHP2GDB started
20190401.09:00:49 Python27.ProcessEditPreviews_SHP2GDB completed
20190401.09:08:25 Python27.WaterMainAndSewerPipeNodeReview started
20190401.09:10:19 Python27.WaterMainAndSewerPipeNodeReview completed
20190401.11:44:18 Python27.TreesWebDataExtract started
20190401.11:45:41 Python27.TreesWebDataExtract completed
20190401.15:14:26 Python27.GenerateCityPropLinks started
20190401.15:14:38 Python27.GenerateCityPropLinks completed
20190401.15:16:03 Python27.GenerateCityPropLinks started
20190401.15:16:11 Python27.GenerateCityPropLinks completed
20190401.21:30:06 Python27.PublicArtDataExtract started
20190401.21:30:27 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190401.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190401.21:49:20 Python27.AddressPrep completed
20190401.23:10:09 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190401.23:10:21 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190401.23:15:02 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190401.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190401.23:22:13 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190401.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190401.23:43:55 Python27.GatherAssetPoints completed
20190401.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190401.23:55:13 Python27.StreetSaver completed
20190402.00:01:32 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190402.00:02:12 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190402.00:05:04 Python27.PlanningProjectFolders started
20190402.00:05:10 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190402.00:06:03 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190402.00:14:33 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190402.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190402.00:17:40 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190402.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190402.00:22:28 Python27.PlanCases completed
20190402.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190402.00:32:40 Python27.AllProjects completed
20190402.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190402.00:35:19 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190402.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190402.00:36:50 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190402.00:36:50 Python27.PendingProjects completed
20190402.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190402.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190402.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190402.00:39:41 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190402.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190402.00:42:02 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190402.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190402.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190402.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190402.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190402.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190402.00:55:54 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190402.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190402.01:12:14 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190402.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190402.01:14:00 Python27.FireClearances completed
20190402.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190402.01:19:56 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190402.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190402.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190402.01:52:25 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190402.01:52:28 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190402.01:53:25 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190402.01:54:00 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190402.01:54:24 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190402.01:54:32 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190402.01:55:37 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190402.01:55:53 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190402.01:56:38 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190402.01:56:42 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190402.01:56:51 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190402.01:56:54 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190402.01:57:06 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190402.01:57:13 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190402.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190402.01:57:29 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190402.01:57:41 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190402.01:57:48 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190402.01:58:02 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190402.01:58:07 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190402.01:58:23 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190402.01:58:29 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190402.01:58:38 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190402.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190402.02:01:38 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190402.02:01:59 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190402.02:02:15 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190402.02:02:37 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190402.02:02:49 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190402.02:02:49 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190402.02:02:49 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190402.02:02:53 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190402.02:03:44 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190402.02:04:45 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190402.02:05:27 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190402.02:05:33 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190402.02:05:36 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190402.02:05:37 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190402.02:05:37 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190402.02:05:44 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190402.02:05:47 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190402.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190402.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190402.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190402.02:07:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190402.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190402.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190402.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190402.02:09:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190402.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190402.02:11:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190402.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190402.02:25:23 Python27.AddressChecker completed
20190402.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190402.02:36:29 Python27.SearchAllPoints completed
20190402.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190402.02:41:12 Python27.SurveyorsLayers completed
20190402.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190402.02:44:32 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190402.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190402.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190402.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190402.03:27:57 Python27.FireRMS completed
20190402.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190402.03:43:18 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190402.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190402.03:45:32 Python27.CensusBlocks completed
20190402.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190402.03:48:37 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190402.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190402.03:50:31 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190402.03:51:03 Python27.Permits started
20190402.03:53:38 Python27.Permits completed
20190402.03:55:07 Python27.LocalContacts started
20190402.03:56:58 Python27.LocalContacts completed
20190402.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190402.04:00:09 Python27.AssetCollections completed
20190402.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190402.04:01:59 Python27.CodeCases completed
20190402.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190402.04:03:53 Python27.CodeViolations completed
20190402.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190402.04:05:21 Python27.CitizenRequests completed
20190402.04:07:03 Python27.Inspections started
20190402.04:21:29 Python27.Inspections completed
20190402.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190402.04:30:30 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190402.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190402.04:43:09 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190402.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190402.04:56:26 Python27.COVELayerListing completed
20190402.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190402.06:01:57 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190402.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190402.06:26:24 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190402.06:35:02 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190402.06:40:04 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190402.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190402.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190402.07:44:02 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190402.07:44:22 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190402.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190402.07:46:18 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190402.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190402.07:55:06 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190402.07:58:03 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190402.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190402.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190402.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190402.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190402.08:05:23 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190402.08:05:25 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190402.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190402.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190402.08:07:22 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190402.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190402.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190402.08:09:32 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190402.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190402.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190402.08:12:42 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190402.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190402.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190402.08:16:45 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190402.21:30:05 Python27.PublicArtDataExtract started
20190402.21:30:41 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190402.21:45:04 Python27.AddressPrep started
20190402.21:50:41 Python27.AddressPrep completed
20190402.23:12:26 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190402.23:15:41 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190402.23:15:44 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190402.23:19:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190402.23:30:46 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190402.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190402.23:58:13 Python27.GatherAssetPoints completed
20190402.23:58:25 Python27.StreetSaver started
20190402.23:58:38 Python27.StreetSaver completed
20190403.00:02:05 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190403.00:02:52 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190403.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190403.00:05:32 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190403.00:06:05 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190403.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190403.00:19:05 Python27.PlanCases started
20190403.00:21:57 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190403.00:22:42 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190403.00:32:04 Python27.AllProjects started
20190403.00:32:53 Python27.AllProjects completed
20190403.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190403.00:35:25 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190403.00:36:05 Python27.PendingProjects started
20190403.00:36:54 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190403.00:36:54 Python27.PendingProjects completed
20190403.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190403.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190403.00:39:01 Python27.PlanCases completed
20190403.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190403.00:39:36 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190403.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190403.00:41:59 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190403.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190403.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190403.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190403.00:45:15 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190403.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190403.00:58:30 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190403.01:12:04 Python27.PendingProjectsDocs started
20190403.01:12:13 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190403.01:13:03 Python27.FireClearances started
20190403.01:15:04 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190403.01:15:33 Python27.FireClearances completed
20190403.01:22:57 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190403.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190403.01:44:13 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190403.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190403.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190403.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190403.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190403.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190403.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190403.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190403.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190403.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190403.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190403.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190403.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190403.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190403.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190403.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190403.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190403.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190403.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190403.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190403.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190403.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190403.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190403.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190403.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190403.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190403.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190403.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190403.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190403.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190403.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190403.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190403.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190403.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190403.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190403.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190403.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190403.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190403.02:02:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190403.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190403.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190403.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190403.02:04:24 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190403.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190403.02:05:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190403.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190403.02:06:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190403.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190403.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190403.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190403.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190403.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190403.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190403.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190403.02:11:04 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190403.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190403.02:27:30 Python27.AddressChecker completed
20190403.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190403.02:36:15 Python27.SearchAllPoints completed
20190403.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190403.02:41:13 Python27.SurveyorsLayers completed
20190403.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190403.02:44:33 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190403.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190403.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190403.03:11:06 Python27.FireRMS started
20190403.03:28:14 Python27.FireRMS completed
20190403.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190403.03:43:19 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190403.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190403.03:45:36 Python27.CensusBlocks completed
20190403.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190403.03:48:47 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190403.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190403.03:50:33 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190403.03:51:03 Python27.Permits started
20190403.03:53:54 Python27.Permits completed
20190403.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190403.03:57:00 Python27.LocalContacts completed
20190403.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190403.04:00:20 Python27.AssetCollections completed
20190403.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190403.04:02:04 Python27.CodeCases completed
20190403.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190403.04:03:54 Python27.CodeViolations completed
20190403.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190403.04:05:21 Python27.CitizenRequests completed
20190403.04:07:03 Python27.Inspections started
20190403.04:22:29 Python27.Inspections completed
20190403.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190403.04:30:28 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190403.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190403.04:43:14 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190403.04:56:05 Python27.COVELayerListing started
20190403.04:56:31 Python27.COVELayerListing completed
20190403.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190403.06:01:57 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190403.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190403.06:26:30 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190403.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190403.06:39:54 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190403.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190403.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190403.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190403.07:44:24 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190403.07:46:04 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190403.07:46:30 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190403.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190403.07:55:38 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190403.07:58:04 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190403.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190403.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190403.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190403.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190403.08:05:15 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190403.08:05:26 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190403.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190403.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190403.08:07:24 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190403.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190403.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190403.08:09:27 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190403.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190403.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190403.08:12:40 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190403.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190403.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190403.08:16:45 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190403.15:02:17 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190403.15:02:36 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190403.15:20:23 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190403.15:20:34 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190403.15:42:04 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190403.15:42:10 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190403.16:33:47 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190403.16:33:52 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190403.21:30:03 Python27.PublicArtDataExtract started
20190403.21:30:20 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190403.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190403.21:49:13 Python27.AddressPrep completed
20190403.23:10:05 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190403.23:10:08 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190403.23:15:02 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190403.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190403.23:22:25 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190403.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190403.23:48:11 Python27.GatherAssetPoints completed
20190403.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190403.23:55:24 Python27.StreetSaver completed
20190404.00:01:47 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190404.00:02:27 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190404.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190404.00:05:23 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190404.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190404.00:14:40 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190404.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190404.00:18:23 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190404.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190404.00:22:53 Python27.PlanCases completed
20190404.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190404.00:33:17 Python27.AllProjects completed
20190404.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190404.00:35:17 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190404.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190404.00:36:50 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190404.00:36:50 Python27.PendingProjects completed
20190404.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190404.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190404.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190404.00:39:44 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190404.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190404.00:42:02 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190404.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190404.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190404.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190404.00:45:15 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190404.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190404.01:03:31 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190404.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190404.01:12:12 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190404.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190404.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190404.01:15:25 Python27.FireClearances completed
20190404.01:20:57 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190404.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190404.01:44:14 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190404.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190404.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190404.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190404.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190404.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190404.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190404.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190404.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190404.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190404.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190404.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190404.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190404.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190404.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190404.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190404.01:56:52 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190404.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190404.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190404.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190404.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190404.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190404.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190404.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190404.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190404.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190404.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190404.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190404.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190404.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190404.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190404.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190404.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190404.02:00:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190404.02:00:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190404.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190404.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190404.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190404.02:02:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190404.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190404.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190404.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190404.02:04:24 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190404.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190404.02:05:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190404.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190404.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190404.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190404.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190404.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190404.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190404.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190404.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190404.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190404.02:11:40 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190404.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190404.02:28:41 Python27.AddressChecker completed
20190404.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190404.02:36:25 Python27.SearchAllPoints completed
20190404.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190404.02:41:14 Python27.SurveyorsLayers completed
20190404.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190404.02:44:37 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190404.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190404.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190404.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190404.03:29:47 Python27.FireRMS completed
20190404.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190404.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190404.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190404.03:45:39 Python27.CensusBlocks completed
20190404.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190404.03:48:39 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190404.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190404.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190404.03:51:03 Python27.Permits started
20190404.03:53:10 Python27.Permits completed
20190404.03:55:06 Python27.LocalContacts started
20190404.03:56:58 Python27.LocalContacts completed
20190404.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190404.04:00:20 Python27.AssetCollections completed
20190404.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190404.04:02:14 Python27.CodeCases completed
20190404.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190404.04:03:53 Python27.CodeViolations completed
20190404.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190404.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190404.04:07:03 Python27.Inspections started
20190404.04:20:30 Python27.Inspections completed
20190404.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190404.04:30:28 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190404.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190404.04:43:31 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190404.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190404.04:56:28 Python27.COVELayerListing completed
20190404.06:00:07 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190404.06:02:08 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190404.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190404.06:26:30 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190404.06:35:02 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190404.06:39:54 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190404.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190404.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190404.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190404.07:44:23 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190404.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190404.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190404.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190404.07:54:47 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190404.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190404.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190404.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190404.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190404.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190404.08:05:11 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190404.08:05:23 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190404.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190404.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190404.08:07:24 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190404.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190404.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190404.08:09:25 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190404.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190404.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190404.08:12:41 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190404.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190404.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190404.08:16:51 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190404.21:30:04 Python27.PublicArtDataExtract started
20190404.21:30:28 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190404.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190404.21:49:15 Python27.AddressPrep completed
20190404.23:10:08 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190404.23:10:16 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190404.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190404.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190404.23:22:35 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190404.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190404.23:42:59 Python27.GatherAssetPoints completed
20190404.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190404.23:55:12 Python27.StreetSaver completed
20190405.00:01:51 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190405.00:02:33 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190405.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190405.00:05:16 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190405.00:06:03 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190405.00:14:58 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190405.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190405.00:17:44 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190405.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190405.00:22:28 Python27.PlanCases completed
20190405.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190405.00:32:37 Python27.AllProjects completed
20190405.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190405.00:35:15 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190405.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190405.00:36:48 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190405.00:36:48 Python27.PendingProjects completed
20190405.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190405.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190405.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190405.00:39:37 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190405.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190405.00:41:57 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190405.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190405.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190405.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190405.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190405.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190405.00:54:59 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190405.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190405.01:12:14 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190405.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190405.01:13:51 Python27.FireClearances completed
20190405.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190405.01:19:37 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190405.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190405.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190405.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190405.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190405.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190405.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190405.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190405.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190405.01:55:07 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190405.01:55:21 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190405.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190405.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190405.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190405.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190405.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190405.01:56:25 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190405.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190405.01:56:52 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190405.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190405.01:57:20 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190405.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190405.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190405.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190405.01:57:59 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190405.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190405.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190405.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190405.01:58:51 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190405.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190405.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190405.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190405.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190405.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190405.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190405.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190405.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190405.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190405.02:01:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190405.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190405.02:02:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190405.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190405.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190405.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190405.02:04:23 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190405.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190405.02:05:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190405.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190405.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190405.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190405.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190405.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190405.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190405.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190405.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190405.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190405.02:11:01 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190405.02:12:04 Python27.AddressChecker started
20190405.02:23:38 Python27.AddressChecker completed
20190405.02:33:03 Python27.SearchAllPoints started
20190405.02:36:15 Python27.SearchAllPoints completed
20190405.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190405.02:41:12 Python27.SurveyorsLayers completed
20190405.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190405.02:44:33 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190405.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190405.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190405.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190405.03:29:05 Python27.FireRMS completed
20190405.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190405.03:43:21 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190405.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190405.03:45:34 Python27.CensusBlocks completed
20190405.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190405.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190405.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190405.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190405.03:51:03 Python27.Permits started
20190405.03:53:06 Python27.Permits completed
20190405.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190405.03:56:52 Python27.LocalContacts completed
20190405.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190405.04:00:05 Python27.AssetCollections completed
20190405.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190405.04:02:06 Python27.CodeCases completed
20190405.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190405.04:03:50 Python27.CodeViolations completed
20190405.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190405.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190405.04:07:03 Python27.Inspections started
20190405.04:19:32 Python27.Inspections completed
20190405.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190405.04:30:30 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190405.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190405.04:43:17 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190405.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190405.04:56:26 Python27.COVELayerListing completed
20190405.06:00:06 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190405.06:02:01 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190405.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190405.06:26:08 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190405.06:35:02 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190405.06:40:05 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190405.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190405.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190405.07:44:02 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190405.07:44:23 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190405.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190405.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190405.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190405.07:54:53 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190405.07:58:04 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190405.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190405.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190405.08:04:57 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190405.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190405.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190405.08:05:19 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190405.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190405.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190405.08:07:24 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190405.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190405.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190405.08:09:28 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190405.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190405.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190405.08:12:41 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190405.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190405.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190405.08:16:51 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190405.09:12:54 Python27.HistoricalPropertyDocs started
20190405.09:15:02 Python27.HistoricalPropertyDocs completed
20190405.12:52:08 Python27.ProcessEditPreviews_SHP2GDB started
20190405.12:52:39 Python27.ProcessEditPreviews_SHP2GDB completed
20190405.12:57:22 Python27.WaterMainAndSewerPipeNodeReview started
20190405.12:59:03 Python27.WaterMainAndSewerPipeNodeReview completed
20190405.21:30:04 Python27.PublicArtDataExtract started
20190405.21:30:29 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190405.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190405.21:49:09 Python27.AddressPrep completed
20190405.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190405.23:10:20 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190405.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190405.23:15:06 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190405.23:27:47 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190405.23:40:40 Python27.GatherAssetPoints started
20190405.23:56:15 Python27.StreetSaver started
20190405.23:57:22 Python27.StreetSaver completed
20190406.00:02:15 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190406.00:05:49 Python27.PlanningProjectFolders started
20190406.00:06:51 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190406.00:06:56 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190406.00:09:04 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190406.00:16:26 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190406.00:18:35 Python27.GatherAssetPoints completed
20190406.00:20:43 Python27.PlanCases started
20190406.00:23:52 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190406.00:24:09 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190406.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190406.00:32:40 Python27.AllProjects completed
20190406.00:34:34 Python27.PlanCases completed
20190406.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190406.00:35:16 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190406.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190406.00:36:50 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190406.00:36:50 Python27.PendingProjects completed
20190406.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190406.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190406.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190406.00:39:38 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190406.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190406.00:41:56 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190406.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190406.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190406.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190406.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190406.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190406.00:56:42 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190406.01:12:04 Python27.PendingProjectsDocs started
20190406.01:12:14 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190406.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190406.01:15:04 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190406.01:16:22 Python27.FireClearances completed
20190406.01:27:45 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190406.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190406.01:44:10 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190406.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190406.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190406.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190406.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190406.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190406.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190406.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190406.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190406.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190406.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190406.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190406.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190406.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190406.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190406.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190406.01:56:52 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190406.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190406.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190406.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190406.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190406.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190406.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190406.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190406.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190406.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190406.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190406.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190406.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190406.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190406.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190406.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190406.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190406.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190406.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190406.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190406.02:01:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190406.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190406.02:02:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190406.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190406.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190406.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190406.02:04:22 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190406.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190406.02:05:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190406.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190406.02:06:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190406.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190406.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190406.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190406.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190406.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190406.02:09:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190406.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190406.02:11:04 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190406.02:12:04 Python27.AddressChecker started
20190406.02:24:18 Python27.AddressChecker completed
20190406.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190406.02:36:17 Python27.SearchAllPoints completed
20190406.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190406.02:41:15 Python27.SurveyorsLayers completed
20190406.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190406.02:44:34 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190406.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190406.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190406.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190406.03:28:45 Python27.FireRMS completed
20190406.03:43:08 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190406.03:43:29 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190406.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190406.03:45:32 Python27.CensusBlocks completed
20190406.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190406.03:48:52 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190406.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190406.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190406.03:51:03 Python27.Permits started
20190406.03:53:09 Python27.Permits completed
20190406.03:55:06 Python27.LocalContacts started
20190406.03:57:09 Python27.LocalContacts completed
20190406.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190406.04:00:26 Python27.AssetCollections completed
20190406.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190406.04:02:10 Python27.CodeCases completed
20190406.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190406.04:03:58 Python27.CodeViolations completed
20190406.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190406.04:05:21 Python27.CitizenRequests completed
20190406.04:07:03 Python27.Inspections started
20190406.04:21:39 Python27.Inspections completed
20190406.04:30:05 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190406.04:30:32 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190406.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190406.04:43:30 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190406.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190406.04:56:27 Python27.COVELayerListing completed
20190406.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190406.06:01:59 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190406.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190406.06:26:25 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190406.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190406.06:39:53 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190406.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190406.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190406.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190406.07:44:23 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190406.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190406.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190406.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190406.07:54:28 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190406.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190406.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190406.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190406.08:04:55 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190406.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190406.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190406.08:05:18 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190406.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190406.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190406.08:07:26 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190406.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190406.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190406.08:09:28 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190406.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190406.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190406.08:12:42 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190406.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190406.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190406.08:16:52 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190406.21:30:04 Python27.PublicArtDataExtract started
20190406.21:30:23 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190406.21:45:04 Python27.AddressPrep started
20190406.21:49:57 Python27.AddressPrep completed
20190406.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190406.23:10:26 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190406.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190406.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190406.23:22:56 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190406.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190406.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190406.23:55:19 Python27.StreetSaver completed
20190406.23:57:30 Python27.GatherAssetPoints completed
20190407.00:01:41 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190407.00:02:34 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190407.00:05:05 Python27.PlanningProjectFolders started
20190407.00:05:19 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190407.00:06:06 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190407.00:11:33 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190407.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190407.00:18:12 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190407.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190407.00:25:07 Python27.PlanCases completed
20190407.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190407.00:33:04 Python27.AllProjects completed
20190407.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190407.00:35:17 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190407.00:36:04 Python27.PendingProjects started
20190407.00:36:56 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190407.00:36:56 Python27.PendingProjects completed
20190407.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList started
20190407.00:38:06 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190407.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190407.00:39:42 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190407.00:41:04 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190407.00:42:08 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190407.00:43:03 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190407.00:43:09 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190407.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190407.00:45:18 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190407.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190407.00:58:44 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190407.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190407.01:12:11 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190407.01:13:03 Python27.FireClearances started
20190407.01:14:02 Python27.FireClearances completed
20190407.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190407.01:20:15 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190407.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190407.01:44:31 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190407.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190407.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190407.01:53:04 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190407.01:53:09 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190407.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190407.01:54:12 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190407.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190407.01:55:22 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190407.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190407.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190407.01:56:04 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190407.01:56:07 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190407.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190407.01:56:27 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190407.01:56:45 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190407.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190407.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190407.01:57:22 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190407.01:57:35 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190407.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190407.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190407.01:58:01 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190407.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190407.01:58:28 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190407.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190407.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190407.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190407.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190407.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190407.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190407.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190407.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190407.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190407.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190407.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190407.02:01:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190407.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190407.02:02:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190407.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190407.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190407.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190407.02:04:25 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190407.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190407.02:05:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190407.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190407.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190407.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190407.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190407.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190407.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190407.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190407.02:09:20 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190407.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190407.02:11:04 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190407.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190407.02:23:50 Python27.AddressChecker completed
20190407.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190407.02:36:17 Python27.SearchAllPoints completed
20190407.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190407.02:41:13 Python27.SurveyorsLayers completed
20190407.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190407.02:44:35 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190407.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190407.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190407.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190407.03:28:50 Python27.FireRMS completed
20190407.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190407.03:43:18 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190407.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190407.03:45:31 Python27.CensusBlocks completed
20190407.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190407.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190407.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190407.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190407.03:51:02 Python27.Permits started
20190407.03:53:05 Python27.Permits completed
20190407.03:55:06 Python27.LocalContacts started
20190407.03:56:56 Python27.LocalContacts completed
20190407.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190407.04:00:18 Python27.AssetCollections completed
20190407.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190407.04:02:04 Python27.CodeCases completed
20190407.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190407.04:04:13 Python27.CodeViolations completed
20190407.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190407.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190407.04:07:03 Python27.Inspections started
20190407.04:22:28 Python27.Inspections completed
20190407.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190407.04:30:27 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190407.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190407.04:43:34 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190407.04:56:05 Python27.COVELayerListing started
20190407.04:56:33 Python27.COVELayerListing completed
20190407.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190407.06:02:00 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190407.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190407.06:26:17 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190407.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190407.06:39:57 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190407.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190407.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190407.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190407.07:44:24 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190407.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190407.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190407.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190407.07:54:25 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190407.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190407.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190407.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190407.08:04:52 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190407.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190407.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190407.08:05:13 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190407.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190407.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190407.08:07:25 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190407.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190407.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190407.08:09:29 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190407.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190407.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190407.08:12:40 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190407.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190407.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190407.08:16:51 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190407.21:30:05 Python27.PublicArtDataExtract started
20190407.21:30:20 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190407.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190407.21:49:30 Python27.AddressPrep completed
20190407.23:10:05 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190407.23:10:08 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190407.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190407.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190407.23:22:19 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190407.23:32:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingle started
20190407.23:32:35 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingle completed
20190407.23:34:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSub started
20190407.23:34:35 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSub completed
20190407.23:36:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleWMAS started
20190407.23:36:31 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleWMAS completed
20190407.23:38:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubWMAS started
20190407.23:38:35 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubWMAS completed
20190407.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190407.23:42:43 Python27.GatherAssetPoints completed
20190407.23:50:04 Python27.RebuildLocatorAssetPoints started
20190407.23:50:24 Python27.RebuildLocatorAssetPoints completed
20190407.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190407.23:55:11 Python27.StreetSaver completed
20190408.00:01:29 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190408.00:02:16 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190408.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190408.00:05:25 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190408.00:06:06 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190408.00:11:45 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190408.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190408.00:17:14 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190408.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190408.00:22:23 Python27.PlanCases completed
20190408.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190408.00:32:43 Python27.AllProjects completed
20190408.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190408.00:35:15 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190408.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190408.00:36:50 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190408.00:36:50 Python27.PendingProjects completed
20190408.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190408.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190408.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190408.00:39:45 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190408.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190408.00:42:05 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190408.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190408.00:43:22 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190408.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190408.00:45:54 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190408.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190408.00:56:22 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190408.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190408.01:12:09 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190408.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190408.01:13:46 Python27.FireClearances completed
20190408.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190408.01:19:43 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190408.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190408.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190408.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190408.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190408.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190408.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190408.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190408.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190408.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190408.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190408.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190408.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190408.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190408.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190408.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190408.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190408.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190408.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190408.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190408.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190408.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190408.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190408.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190408.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190408.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190408.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190408.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190408.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190408.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190408.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190408.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190408.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190408.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190408.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190408.02:00:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190408.02:00:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190408.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190408.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190408.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190408.02:02:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190408.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190408.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190408.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190408.02:04:23 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190408.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190408.02:05:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190408.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190408.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190408.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190408.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190408.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190408.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190408.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190408.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190408.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190408.02:11:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190408.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190408.02:25:30 Python27.AddressChecker completed
20190408.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190408.02:36:18 Python27.SearchAllPoints completed
20190408.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190408.02:41:16 Python27.SurveyorsLayers completed
20190408.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190408.02:44:34 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190408.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190408.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190408.03:11:05 Python27.FireRMS started
20190408.03:27:40 Python27.FireRMS completed
20190408.03:41:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD started
20190408.03:41:33 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD completed
20190408.03:43:02 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190408.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190408.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190408.03:45:28 Python27.CensusBlocks completed
20190408.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190408.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190408.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190408.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190408.03:51:02 Python27.Permits started
20190408.03:53:19 Python27.Permits completed
20190408.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190408.03:56:55 Python27.LocalContacts completed
20190408.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190408.04:00:15 Python27.AssetCollections completed
20190408.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190408.04:02:27 Python27.CodeCases completed
20190408.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190408.04:03:57 Python27.CodeViolations completed
20190408.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190408.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190408.04:07:03 Python27.Inspections started
20190408.04:22:05 Python27.Inspections completed
20190408.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190408.04:30:27 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190408.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190408.04:43:42 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190408.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190408.04:56:26 Python27.COVELayerListing completed
20190408.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190408.06:02:01 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190408.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190408.06:26:22 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190408.06:35:02 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190408.06:39:49 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190408.07:10:03 Python27.WeeklyVectorCompact started
20190408.07:10:06 Python27.WeeklyVectorCompact completed
20190408.07:20:03 Python27.WeeklyVectorWMASCompact started
20190408.07:20:06 Python27.WeeklyVectorWMASCompact completed
20190408.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190408.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190408.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190408.07:44:24 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190408.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190408.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190408.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190408.07:55:06 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190408.07:58:05 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190408.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190408.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190408.08:04:54 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190408.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190408.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190408.08:05:22 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190408.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190408.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190408.08:07:24 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190408.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190408.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190408.08:09:29 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190408.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190408.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190408.08:12:40 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190408.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190408.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190408.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190408.21:30:06 Python27.PublicArtDataExtract started
20190408.21:30:27 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190408.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190408.21:49:20 Python27.AddressPrep completed
20190408.23:10:07 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190408.23:10:16 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190408.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190408.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190408.23:22:47 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190408.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190408.23:44:22 Python27.GatherAssetPoints completed
20190408.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190408.23:55:15 Python27.StreetSaver completed
20190409.00:01:16 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190409.00:01:59 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190409.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190409.00:05:17 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190409.00:06:05 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190409.00:15:28 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190409.00:16:06 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190409.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190409.00:19:34 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190409.00:22:38 Python27.PlanCases completed
20190409.00:32:27 Python27.AllProjects started
20190409.00:33:41 Python27.AllProjects completed
20190409.00:35:24 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190409.00:36:43 Python27.PendingProjects started
20190409.00:39:09 Python27.HistoricLandmarkList started
20190409.00:39:10 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190409.00:39:10 Python27.PendingProjects completed
20190409.00:39:59 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190409.00:40:51 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190409.00:42:30 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190409.00:44:11 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190409.00:44:22 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190409.00:46:44 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190409.00:46:45 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190409.00:47:09 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190409.00:47:21 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190409.00:48:00 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190409.00:48:10 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190409.01:01:55 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190409.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190409.01:12:10 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190409.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190409.01:13:51 Python27.FireClearances completed
20190409.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190409.01:19:39 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190409.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190409.01:44:11 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190409.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190409.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190409.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190409.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190409.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190409.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190409.01:55:07 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190409.01:55:22 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190409.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190409.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190409.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190409.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190409.01:56:20 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190409.01:56:27 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190409.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190409.01:56:52 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190409.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190409.01:57:20 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190409.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190409.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190409.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190409.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190409.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190409.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190409.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190409.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190409.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190409.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190409.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190409.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190409.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190409.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190409.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190409.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190409.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190409.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190409.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190409.02:02:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190409.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190409.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190409.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190409.02:04:22 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190409.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190409.02:05:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190409.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190409.02:06:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190409.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190409.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190409.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190409.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190409.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190409.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190409.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190409.02:11:00 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190409.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190409.02:26:05 Python27.AddressChecker completed
20190409.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190409.02:36:16 Python27.SearchAllPoints completed
20190409.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190409.02:41:14 Python27.SurveyorsLayers completed
20190409.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190409.02:44:35 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190409.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190409.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190409.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190409.03:27:10 Python27.FireRMS completed
20190409.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190409.03:43:22 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190409.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190409.03:45:33 Python27.CensusBlocks completed
20190409.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190409.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190409.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190409.03:50:31 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190409.03:51:02 Python27.Permits started
20190409.03:53:10 Python27.Permits completed
20190409.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190409.03:56:56 Python27.LocalContacts completed
20190409.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190409.04:00:09 Python27.AssetCollections completed
20190409.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190409.04:01:59 Python27.CodeCases completed
20190409.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190409.04:03:50 Python27.CodeViolations completed
20190409.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190409.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190409.04:07:03 Python27.Inspections started
20190409.04:20:01 Python27.Inspections completed
20190409.04:30:04 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190409.04:30:31 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190409.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190409.04:43:31 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190409.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190409.04:56:28 Python27.COVELayerListing completed
20190409.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190409.06:02:01 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190409.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190409.06:26:36 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190409.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190409.06:40:10 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190409.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190409.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190409.07:44:02 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190409.07:44:24 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190409.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190409.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190409.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190409.07:55:12 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190409.07:58:04 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190409.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190409.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190409.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190409.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190409.08:05:08 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190409.08:05:19 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190409.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190409.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190409.08:07:24 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190409.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190409.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190409.08:09:31 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190409.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190409.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190409.08:12:40 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190409.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190409.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190409.08:16:51 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190409.08:25:49 Python27.Address.DeleteAndAppend2SDE started
20190409.08:27:11 Python27.Address.DeleteAndAppend2SDE completed
20190409.16:26:51 Python27.ProcessEditPreviews_SHP2GDB started
20190409.16:27:25 Python27.ProcessEditPreviews_SHP2GDB completed
20190409.16:33:27 Python27.WaterMainAndSewerPipeNodeReview started
20190409.16:35:21 Python27.WaterMainAndSewerPipeNodeReview completed
20190409.16:36:55 Python27.ProcessEditPreviews_SHP2GDB started
20190409.16:37:30 Python27.ProcessEditPreviews_SHP2GDB completed
20190409.16:41:54 Python27.WaterMainAndSewerPipeNodeReview started
20190409.16:43:49 Python27.WaterMainAndSewerPipeNodeReview completed
20190409.21:30:08 Python27.PublicArtDataExtract started
20190409.21:31:43 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190409.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190409.21:49:24 Python27.AddressPrep completed
20190409.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190409.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190409.23:15:02 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190409.23:15:04 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190409.23:22:34 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190409.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190409.23:43:11 Python27.GatherAssetPoints completed
20190409.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190409.23:55:12 Python27.StreetSaver completed
20190410.00:01:26 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190410.00:02:07 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190410.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190410.00:05:44 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190410.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190410.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190410.00:18:07 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190410.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190410.00:25:15 Python27.PlanCases completed
20190410.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190410.00:32:48 Python27.AllProjects completed
20190410.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190410.00:35:19 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190410.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190410.00:36:57 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190410.00:36:57 Python27.PendingProjects completed
20190410.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190410.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190410.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190410.00:39:38 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190410.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190410.00:41:57 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190410.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190410.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190410.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190410.00:45:15 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190410.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190410.00:58:08 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190410.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190410.01:12:10 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190410.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190410.01:14:13 Python27.FireClearances completed
20190410.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190410.01:22:37 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190410.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190410.01:44:11 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190410.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190410.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190410.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190410.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190410.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190410.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190410.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190410.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190410.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190410.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190410.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190410.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190410.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190410.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190410.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190410.01:56:52 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190410.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190410.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190410.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190410.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190410.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190410.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190410.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190410.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190410.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190410.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190410.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190410.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190410.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190410.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190410.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190410.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190410.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190410.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190410.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190410.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190410.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190410.02:02:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190410.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190410.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190410.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190410.02:04:23 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190410.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190410.02:05:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190410.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190410.02:06:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190410.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190410.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190410.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190410.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190410.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190410.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190410.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190410.02:11:00 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190410.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190410.02:25:34 Python27.AddressChecker completed
20190410.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190410.02:36:18 Python27.SearchAllPoints completed
20190410.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190410.02:41:14 Python27.SurveyorsLayers completed
20190410.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190410.02:44:36 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190410.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190410.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190410.03:11:12 Python27.FireRMS started
20190410.03:28:56 Python27.FireRMS completed
20190410.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190410.03:43:21 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190410.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190410.03:45:36 Python27.CensusBlocks completed
20190410.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190410.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190410.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190410.03:50:36 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190410.03:51:02 Python27.Permits started
20190410.03:53:09 Python27.Permits completed
20190410.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190410.03:56:55 Python27.LocalContacts completed
20190410.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190410.04:00:23 Python27.AssetCollections completed
20190410.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190410.04:02:16 Python27.CodeCases completed
20190410.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190410.04:03:56 Python27.CodeViolations completed
20190410.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190410.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190410.04:07:03 Python27.Inspections started
20190410.04:22:03 Python27.Inspections completed
20190410.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190410.04:30:31 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190410.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190410.04:43:43 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190410.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190410.04:56:28 Python27.COVELayerListing completed
20190410.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190410.06:01:59 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190410.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190410.06:26:41 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190410.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190410.06:40:18 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190410.07:26:09 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190410.07:26:49 Python27.Address.DeleteAndAppend2SDE started
20190410.07:27:43 Python27.Address.DeleteAndAppend2SDE completed
20190410.07:30:15 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190410.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190410.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190410.07:42:30 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190410.07:42:44 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190410.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190410.07:44:23 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190410.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190410.07:46:16 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190410.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190410.07:54:48 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190410.07:58:05 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190410.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190410.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190410.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190410.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190410.08:05:09 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190410.08:05:20 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190410.08:06:29 Python27.ProcessMonthlyParcelUpdateTextFile started
20190410.08:07:00 Python27.ProcessMonthlyParcelUpdateTextFile completed
20190410.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190410.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190410.08:07:25 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190410.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190410.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190410.08:09:31 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190410.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190410.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190410.08:12:39 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190410.08:13:35 Python27.ProcessMonthlyParcelUpdateTextFile started
20190410.08:13:59 Python27.ProcessMonthlyParcelUpdateTextFile completed
20190410.08:15:55 Python27.ProcessMonthlyParcelUpdateTextFile started
20190410.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190410.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190410.08:16:20 Python27.ProcessMonthlyParcelUpdateTextFile completed
20190410.08:16:54 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190410.08:24:09 Python27.ParcelMatchSiteAddresses started
20190410.08:24:39 Python27.ParcelMatchSiteAddresses completed
20190410.08:38:49 Python27.ParcelMatchSiteAddresses started
20190410.08:39:20 Python27.ParcelMatchSiteAddresses completed
20190410.08:39:37 Python27.ProcessMonthlyParcelUpdateTextFile started
20190410.08:40:03 Python27.ProcessMonthlyParcelUpdateTextFile completed
20190410.08:41:36 Python27.ParcelMatchMailingAddresses started
20190410.08:42:06 Python27.ParcelMatchMailingAddresses completed
20190410.08:51:52 Python27.ParcelMatchMailingAddresses started
20190410.08:52:20 Python27.ParcelMatchMailingAddresses completed
20190410.08:54:10 Python27.ParcelMonthlyDocuments started
20190410.08:54:18 Python27.ParcelMonthlyDocuments completed
20190410.08:55:18 Python27.ParcelMidyearUpdate started
20190410.08:56:09 Python27.ParcelMidyearUpdate completed
20190410.08:57:55 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190410.09:06:30 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190410.21:30:05 Python27.PublicArtDataExtract started
20190410.21:30:20 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190410.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190410.21:49:13 Python27.AddressPrep completed
20190410.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190410.23:10:07 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190410.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190410.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190410.23:22:13 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190410.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190410.23:44:35 Python27.GatherAssetPoints completed
20190410.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190410.23:55:16 Python27.StreetSaver completed
20190411.00:02:00 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190411.00:02:31 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190411.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190411.00:05:20 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190411.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190411.00:13:40 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190411.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190411.00:18:46 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190411.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190411.00:22:46 Python27.PlanCases completed
20190411.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190411.00:33:33 Python27.AllProjects completed
20190411.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190411.00:35:18 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190411.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190411.00:36:51 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190411.00:36:51 Python27.PendingProjects completed
20190411.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190411.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190411.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190411.00:39:42 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190411.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190411.00:42:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190411.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190411.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190411.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190411.00:45:18 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190411.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190411.00:59:21 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190411.01:12:04 Python27.PendingProjectsDocs started
20190411.01:12:13 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190411.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190411.01:14:30 Python27.FireClearances completed
20190411.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190411.01:19:56 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190411.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190411.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190411.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190411.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190411.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190411.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190411.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190411.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190411.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190411.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190411.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190411.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190411.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190411.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190411.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190411.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190411.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190411.01:56:52 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190411.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190411.01:57:20 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190411.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190411.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190411.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190411.01:57:59 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190411.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190411.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190411.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190411.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190411.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190411.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190411.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190411.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190411.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190411.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190411.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190411.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190411.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190411.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190411.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190411.02:02:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190411.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190411.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190411.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190411.02:04:24 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190411.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190411.02:05:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190411.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190411.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190411.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190411.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190411.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190411.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190411.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190411.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190411.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190411.02:11:21 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190411.02:12:05 Python27.AddressChecker started
20190411.02:27:45 Python27.AddressChecker completed
20190411.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190411.02:36:16 Python27.SearchAllPoints completed
20190411.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190411.02:41:15 Python27.SurveyorsLayers completed
20190411.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190411.02:44:35 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190411.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190411.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190411.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190411.03:29:37 Python27.FireRMS completed
20190411.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190411.03:43:18 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190411.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190411.03:45:33 Python27.CensusBlocks completed
20190411.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190411.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190411.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190411.03:50:31 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190411.03:51:02 Python27.Permits started
20190411.03:53:05 Python27.Permits completed
20190411.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190411.03:56:52 Python27.LocalContacts completed
20190411.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190411.04:00:13 Python27.AssetCollections completed
20190411.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190411.04:01:58 Python27.CodeCases completed
20190411.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190411.04:03:51 Python27.CodeViolations completed
20190411.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190411.04:05:21 Python27.CitizenRequests completed
20190411.04:07:03 Python27.Inspections started
20190411.04:21:16 Python27.Inspections completed
20190411.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190411.04:30:28 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190411.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190411.04:43:31 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190411.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190411.04:56:26 Python27.COVELayerListing completed
20190411.06:00:06 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190411.06:02:02 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190411.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190411.06:26:27 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190411.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190411.06:40:05 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190411.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190411.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190411.07:44:02 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190411.07:44:23 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190411.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190411.07:46:16 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190411.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190411.07:54:26 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190411.07:58:04 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190411.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190411.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190411.08:04:54 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190411.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190411.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190411.08:05:12 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190411.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190411.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190411.08:07:28 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190411.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190411.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190411.08:09:30 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190411.08:12:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190411.08:12:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190411.08:12:39 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190411.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190411.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190411.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190411.11:30:49 Python27.AMMS2SDE_SPI started
20190411.11:42:51 Python27.AMMS2SDE_SPI started
20190411.11:44:43 Python27.AMMS2SDE_SPI completed
20190411.11:48:46 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190411.11:49:46 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190411.12:48:41 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190411.12:49:32 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190411.21:30:06 Python27.PublicArtDataExtract started
20190411.21:30:27 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190411.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190411.21:49:29 Python27.AddressPrep completed
20190411.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190411.23:10:15 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190411.23:15:04 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190411.23:15:06 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190411.23:23:03 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190411.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190411.23:43:25 Python27.GatherAssetPoints completed
20190411.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190411.23:55:14 Python27.StreetSaver completed
20190412.00:01:44 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190412.00:02:21 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190412.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190412.00:05:32 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190412.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190412.00:13:47 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190412.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190412.00:17:23 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190412.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190412.00:22:32 Python27.PlanCases completed
20190412.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190412.00:32:43 Python27.AllProjects completed
20190412.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190412.00:35:16 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190412.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190412.00:36:51 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190412.00:36:51 Python27.PendingProjects completed
20190412.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190412.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190412.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190412.00:39:41 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190412.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190412.00:42:02 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190412.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190412.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190412.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190412.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190412.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190412.00:56:23 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190412.01:12:04 Python27.PendingProjectsDocs started
20190412.01:12:21 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190412.01:13:03 Python27.FireClearances started
20190412.01:14:07 Python27.FireClearances completed
20190412.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190412.01:19:44 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190412.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190412.01:44:14 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190412.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190412.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190412.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190412.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190412.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190412.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190412.01:55:07 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190412.01:55:22 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190412.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190412.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190412.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190412.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190412.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190412.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190412.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190412.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190412.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190412.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190412.01:57:35 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190412.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190412.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190412.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190412.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190412.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190412.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190412.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190412.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190412.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190412.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190412.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190412.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190412.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190412.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190412.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190412.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190412.02:01:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190412.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190412.02:02:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190412.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190412.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190412.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190412.02:04:23 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190412.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190412.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190412.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190412.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190412.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190412.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190412.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190412.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190412.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190412.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190412.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190412.02:11:00 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190412.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190412.02:24:04 Python27.AddressChecker completed
20190412.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190412.02:36:16 Python27.SearchAllPoints completed
20190412.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190412.02:41:14 Python27.SurveyorsLayers completed
20190412.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190412.02:44:35 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190412.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190412.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190412.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190412.03:29:19 Python27.FireRMS completed
20190412.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190412.03:43:20 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190412.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190412.03:45:37 Python27.CensusBlocks completed
20190412.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190412.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190412.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190412.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190412.03:51:02 Python27.Permits started
20190412.03:53:07 Python27.Permits completed
20190412.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190412.03:56:50 Python27.LocalContacts completed
20190412.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190412.04:00:13 Python27.AssetCollections completed
20190412.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190412.04:01:59 Python27.CodeCases completed
20190412.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190412.04:03:51 Python27.CodeViolations completed
20190412.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190412.04:05:21 Python27.CitizenRequests completed
20190412.04:07:03 Python27.Inspections started
20190412.04:21:12 Python27.Inspections completed
20190412.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190412.04:30:30 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190412.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190412.04:43:33 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190412.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190412.04:56:28 Python27.COVELayerListing completed
20190412.06:00:05 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190412.06:02:08 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190412.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190412.06:26:41 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190412.06:35:02 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190412.06:39:43 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190412.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190412.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190412.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190412.07:44:24 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190412.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190412.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190412.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190412.07:54:25 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190412.07:58:04 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190412.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190412.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190412.08:05:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190412.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190412.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190412.08:05:16 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190412.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190412.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190412.08:07:23 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190412.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190412.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190412.08:09:28 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190412.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190412.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190412.08:12:37 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190412.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190412.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190412.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190412.21:30:03 Python27.PublicArtDataExtract started
20190412.21:30:19 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190412.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190412.21:49:22 Python27.AddressPrep completed
20190412.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190412.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190412.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190412.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190412.23:22:41 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190412.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190412.23:43:29 Python27.GatherAssetPoints completed
20190412.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190412.23:55:12 Python27.StreetSaver completed
20190413.00:03:43 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190413.00:04:14 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190413.00:05:02 Python27.PlanningProjectFolders started
20190413.00:05:10 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190413.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190413.00:12:37 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190413.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190413.00:18:17 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190413.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190413.00:22:29 Python27.PlanCases completed
20190413.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190413.00:32:38 Python27.AllProjects completed
20190413.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190413.00:35:15 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190413.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190413.00:36:50 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190413.00:36:50 Python27.PendingProjects completed
20190413.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190413.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190413.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190413.00:39:40 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190413.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190413.00:42:02 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190413.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190413.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190413.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190413.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190413.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190413.00:56:07 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190413.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190413.01:12:11 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190413.01:13:03 Python27.FireClearances started
20190413.01:15:04 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190413.01:15:59 Python27.FireClearances completed
20190413.01:21:54 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190413.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190413.01:44:11 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190413.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190413.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190413.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190413.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190413.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190413.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190413.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190413.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190413.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190413.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190413.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190413.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190413.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190413.01:56:25 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190413.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190413.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190413.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190413.01:57:20 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190413.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190413.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190413.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190413.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190413.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190413.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190413.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190413.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190413.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190413.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190413.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190413.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190413.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190413.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190413.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190413.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190413.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190413.02:01:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190413.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190413.02:02:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190413.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190413.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190413.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190413.02:04:23 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190413.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190413.02:05:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190413.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190413.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190413.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190413.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190413.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190413.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190413.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190413.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190413.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190413.02:11:01 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190413.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190413.02:25:28 Python27.AddressChecker completed
20190413.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190413.02:36:17 Python27.SearchAllPoints completed
20190413.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190413.02:41:14 Python27.SurveyorsLayers completed
20190413.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190413.02:44:35 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190413.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190413.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190413.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190413.03:29:07 Python27.FireRMS completed
20190413.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190413.03:43:19 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190413.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190413.03:45:36 Python27.CensusBlocks completed
20190413.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190413.03:48:50 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190413.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190413.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190413.03:51:02 Python27.Permits started
20190413.03:53:04 Python27.Permits completed
20190413.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190413.03:56:49 Python27.LocalContacts completed
20190413.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190413.04:00:19 Python27.AssetCollections completed
20190413.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190413.04:02:01 Python27.CodeCases completed
20190413.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190413.04:03:50 Python27.CodeViolations completed
20190413.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190413.04:05:21 Python27.CitizenRequests completed
20190413.04:07:03 Python27.Inspections started
20190413.04:21:16 Python27.Inspections completed
20190413.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190413.04:30:29 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190413.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190413.04:43:32 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190413.04:56:05 Python27.COVELayerListing started
20190413.04:56:29 Python27.COVELayerListing completed
20190413.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190413.06:02:01 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190413.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190413.06:26:26 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190413.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190413.06:39:50 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190413.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190413.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190413.07:44:02 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190413.07:44:23 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190413.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190413.07:46:16 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190413.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190413.07:54:40 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190413.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190413.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190413.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190413.08:05:01 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190413.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190413.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190413.08:05:23 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190413.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190413.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190413.08:07:24 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190413.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190413.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190413.08:09:30 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190413.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190413.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190413.08:12:40 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190413.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190413.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190413.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190413.21:30:03 Python27.PublicArtDataExtract started
20190413.21:30:19 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190413.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190413.21:49:25 Python27.AddressPrep completed
20190413.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190413.23:10:16 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190413.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190413.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190413.23:22:09 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190413.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190413.23:43:04 Python27.GatherAssetPoints completed
20190413.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190413.23:55:11 Python27.StreetSaver completed
20190414.00:01:30 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190414.00:02:10 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190414.00:05:04 Python27.PlanningProjectFolders started
20190414.00:05:26 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190414.00:06:03 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190414.00:11:42 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190414.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190414.00:18:11 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190414.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190414.00:24:29 Python27.PlanCases completed
20190414.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190414.00:32:39 Python27.AllProjects completed
20190414.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190414.00:35:15 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190414.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190414.00:36:52 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190414.00:36:52 Python27.PendingProjects completed
20190414.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190414.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190414.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190414.00:39:40 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190414.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190414.00:42:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190414.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190414.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190414.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190414.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190414.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190414.00:56:06 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190414.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190414.01:12:10 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190414.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190414.01:13:47 Python27.FireClearances completed
20190414.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190414.01:19:43 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190414.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190414.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190414.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190414.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190414.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190414.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190414.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190414.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190414.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190414.01:55:18 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190414.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190414.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190414.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190414.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190414.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190414.01:56:25 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190414.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190414.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190414.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190414.01:57:20 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190414.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190414.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190414.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190414.01:57:59 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190414.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190414.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190414.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190414.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190414.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190414.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190414.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190414.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190414.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190414.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190414.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190414.02:00:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190414.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190414.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190414.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190414.02:02:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190414.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190414.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190414.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190414.02:04:24 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190414.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190414.02:05:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190414.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190414.02:06:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190414.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190414.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190414.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190414.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190414.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190414.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190414.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190414.02:11:01 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190414.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190414.02:24:32 Python27.AddressChecker completed
20190414.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190414.02:36:17 Python27.SearchAllPoints completed
20190414.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190414.02:41:15 Python27.SurveyorsLayers completed
20190414.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190414.02:44:35 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190414.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190414.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190414.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190414.03:28:38 Python27.FireRMS completed
20190414.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190414.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190414.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190414.03:45:31 Python27.CensusBlocks completed
20190414.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190414.03:48:37 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190414.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190414.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190414.03:51:02 Python27.Permits started
20190414.03:53:33 Python27.Permits completed
20190414.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190414.03:56:51 Python27.LocalContacts completed
20190414.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190414.04:00:18 Python27.AssetCollections completed
20190414.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190414.04:02:03 Python27.CodeCases completed
20190414.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190414.04:03:51 Python27.CodeViolations completed
20190414.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190414.04:05:21 Python27.CitizenRequests completed
20190414.04:07:03 Python27.Inspections started
20190414.04:22:00 Python27.Inspections completed
20190414.04:30:24 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190414.04:33:48 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190414.04:34:51 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190414.04:47:33 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190414.04:56:52 Python27.COVELayerListing started
20190414.05:04:49 Python27.COVELayerListing completed
20190414.06:00:08 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190414.06:02:24 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190414.06:20:03 Python27.ScanFoldersForTags started
20190414.06:28:15 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190414.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190414.06:40:14 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190414.07:42:03 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190414.07:42:05 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190414.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190414.07:44:25 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190414.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190414.07:46:18 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190414.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190414.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190414.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190414.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190414.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190414.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190414.08:05:23 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190414.08:05:57 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190414.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190414.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190414.08:08:04 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190414.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190414.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190414.08:09:36 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190414.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190414.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190414.08:13:08 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190414.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190414.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190414.08:16:55 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190414.21:30:04 Python27.PublicArtDataExtract started
20190414.21:30:22 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190414.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190414.21:49:48 Python27.AddressPrep completed
20190414.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190414.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190414.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190414.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190414.23:22:34 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190414.23:32:06 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingle started
20190414.23:32:37 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingle completed
20190414.23:34:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSub started
20190414.23:34:36 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSub completed
20190414.23:36:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleWMAS started
20190414.23:36:32 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleWMAS completed
20190414.23:38:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubWMAS started
20190414.23:38:37 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubWMAS completed
20190414.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190414.23:43:01 Python27.GatherAssetPoints completed
20190414.23:50:04 Python27.RebuildLocatorAssetPoints started
20190414.23:50:25 Python27.RebuildLocatorAssetPoints completed
20190414.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190414.23:55:10 Python27.StreetSaver completed
20190415.00:01:33 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190415.00:02:10 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190415.00:05:08 Python27.PlanningProjectFolders started
20190415.00:05:15 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190415.00:06:05 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190415.00:10:28 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190415.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190415.00:17:19 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190415.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190415.00:23:32 Python27.PlanCases completed
20190415.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190415.00:32:39 Python27.AllProjects completed
20190415.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190415.00:35:15 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190415.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190415.00:36:56 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190415.00:36:56 Python27.PendingProjects completed
20190415.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190415.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190415.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190415.00:39:43 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190415.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190415.00:42:02 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190415.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190415.00:43:09 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190415.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190415.00:45:20 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190415.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190415.00:56:19 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190415.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190415.01:12:09 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190415.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190415.01:13:46 Python27.FireClearances completed
20190415.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190415.01:19:33 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190415.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190415.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190415.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190415.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190415.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190415.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190415.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190415.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190415.01:55:05 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190415.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190415.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190415.01:56:00 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190415.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190415.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190415.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190415.01:56:25 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190415.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190415.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190415.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190415.01:57:20 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190415.01:57:35 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190415.01:57:41 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190415.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190415.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190415.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190415.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190415.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190415.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190415.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190415.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190415.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190415.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190415.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190415.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190415.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190415.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190415.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190415.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190415.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190415.02:02:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190415.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190415.02:03:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190415.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190415.02:04:23 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190415.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190415.02:05:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190415.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190415.02:06:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190415.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190415.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190415.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190415.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190415.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190415.02:09:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190415.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190415.02:11:00 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190415.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190415.02:23:37 Python27.AddressChecker completed
20190415.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190415.02:36:16 Python27.SearchAllPoints completed
20190415.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190415.02:41:15 Python27.SurveyorsLayers completed
20190415.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190415.02:44:35 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190415.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190415.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190415.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190415.03:27:28 Python27.FireRMS completed
20190415.03:41:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD started
20190415.03:41:33 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD completed
20190415.03:43:02 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190415.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190415.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190415.03:45:29 Python27.CensusBlocks completed
20190415.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190415.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190415.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190415.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable - ALERT: 93067 has no map img
20190415.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190415.03:51:02 Python27.Permits started
20190415.03:53:30 Python27.Permits completed
20190415.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190415.03:56:52 Python27.LocalContacts completed
20190415.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190415.04:00:11 Python27.AssetCollections completed
20190415.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190415.04:02:00 Python27.CodeCases completed
20190415.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190415.04:03:52 Python27.CodeViolations completed
20190415.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190415.04:05:21 Python27.CitizenRequests completed
20190415.04:07:03 Python27.Inspections started
20190415.04:22:06 Python27.Inspections completed
20190415.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190415.04:30:28 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190415.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190415.04:43:51 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190415.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190415.04:56:27 Python27.COVELayerListing completed
20190415.06:00:06 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190415.06:02:07 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190415.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190415.06:26:20 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190415.06:35:02 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190415.06:39:47 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190415.07:10:03 Python27.WeeklyVectorCompact started
20190415.07:10:06 Python27.WeeklyVectorCompact completed
20190415.07:20:03 Python27.WeeklyVectorWMASCompact started
20190415.07:20:06 Python27.WeeklyVectorWMASCompact completed
20190415.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190415.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190415.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190415.07:44:25 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190415.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190415.07:46:16 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190415.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190415.07:54:09 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190415.07:58:03 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190415.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190415.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190415.08:04:59 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190415.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190415.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190415.08:05:27 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190415.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190415.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190415.08:07:33 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190415.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190415.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190415.08:09:35 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190415.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190415.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190415.08:12:42 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190415.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190415.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190415.08:16:54 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190415.21:30:09 Python27.PublicArtDataExtract started
20190415.21:30:40 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190415.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190415.21:49:26 Python27.AddressPrep completed
20190415.23:12:38 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190415.23:17:30 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190415.23:19:17 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190415.23:21:48 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190415.23:55:01 Python27.GatherAssetPoints started
20190415.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190415.23:55:22 Python27.StreetSaver completed
20190416.00:01:44 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190416.00:03:01 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190416.00:04:43 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190416.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190416.00:05:31 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190416.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190416.00:09:44 Python27.GatherAssetPoints completed
20190416.00:10:47 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190416.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190416.00:17:39 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190416.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190416.00:24:17 Python27.PlanCases 1 new SubDivAct case found
20190416.00:24:17 Python27.PlanCases completed
20190416.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190416.00:32:44 Python27.AllProjects completed
20190416.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190416.00:35:26 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190416.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190416.00:36:52 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190416.00:36:52 Python27.PendingProjects completed
20190416.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190416.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190416.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190416.00:39:39 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190416.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190416.00:42:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190416.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190416.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190416.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190416.00:45:16 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190416.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190416.00:56:58 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190416.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190416.01:12:11 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190416.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190416.01:14:08 Python27.FireClearances completed
20190416.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190416.01:19:31 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190416.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190416.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190416.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190416.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190416.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190416.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190416.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190416.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190416.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190416.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190416.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190416.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190416.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190416.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190416.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190416.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190416.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190416.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190416.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190416.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190416.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190416.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190416.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190416.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190416.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190416.01:58:26 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190416.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190416.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190416.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190416.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190416.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190416.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190416.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190416.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190416.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190416.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190416.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190416.02:01:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190416.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190416.02:02:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190416.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190416.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190416.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190416.02:04:23 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190416.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190416.02:05:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190416.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190416.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190416.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190416.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190416.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190416.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190416.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190416.02:09:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190416.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190416.02:11:01 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190416.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190416.02:25:32 Python27.AddressChecker completed
20190416.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190416.02:36:17 Python27.SearchAllPoints completed
20190416.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190416.02:41:16 Python27.SurveyorsLayers completed
20190416.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190416.02:44:36 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190416.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190416.02:50:07 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190416.03:11:05 Python27.FireRMS started
20190416.03:29:48 Python27.FireRMS completed
20190416.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190416.03:43:21 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190416.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190416.03:45:37 Python27.CensusBlocks completed
20190416.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190416.03:48:39 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190416.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190416.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable - ALERT: 93067 has no map img
20190416.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190416.03:51:02 Python27.Permits started
20190416.03:53:11 Python27.Permits completed
20190416.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190416.03:56:53 Python27.LocalContacts completed
20190416.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190416.04:00:12 Python27.AssetCollections completed
20190416.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190416.04:02:01 Python27.CodeCases completed
20190416.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190416.04:03:51 Python27.CodeViolations completed
20190416.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190416.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190416.04:07:03 Python27.Inspections started
20190416.04:22:40 Python27.Inspections completed
20190416.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190416.04:30:30 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190416.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190416.04:43:49 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190416.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190416.04:56:28 Python27.COVELayerListing completed
20190416.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190416.06:02:06 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190416.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190416.06:26:47 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190416.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190416.06:39:44 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190416.07:27:15 Python27.Address.DeleteAndAppend2SDE started
20190416.07:28:33 Python27.Address.DeleteAndAppend2SDE completed
20190416.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190416.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190416.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190416.07:44:24 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190416.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190416.07:46:16 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190416.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190416.07:54:46 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190416.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190416.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190416.08:03:04 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190416.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190416.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190416.08:05:22 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190416.08:05:34 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190416.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190416.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190416.08:07:35 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190416.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190416.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190416.08:09:37 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190416.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190416.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190416.08:12:43 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190416.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190416.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190416.08:16:55 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190416.21:30:04 Python27.PublicArtDataExtract started
20190416.21:30:26 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190416.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190416.21:49:28 Python27.AddressPrep completed
20190416.23:10:07 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190416.23:10:14 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190416.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190416.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190416.23:22:48 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190416.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190416.23:44:32 Python27.GatherAssetPoints completed
20190416.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190416.23:55:12 Python27.StreetSaver completed
20190417.00:01:42 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190417.00:02:51 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190417.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190417.00:05:28 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190417.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190417.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190417.00:17:13 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190417.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190417.00:22:28 Python27.PlanCases 1 new SubDivAct case found
20190417.00:22:28 Python27.PlanCases completed
20190417.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190417.00:32:39 Python27.AllProjects completed
20190417.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190417.00:35:16 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190417.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190417.00:36:51 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190417.00:36:51 Python27.PendingProjects completed
20190417.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190417.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190417.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190417.00:39:38 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190417.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190417.00:41:58 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190417.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190417.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190417.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190417.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190417.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190417.00:57:02 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190417.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190417.01:12:12 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190417.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190417.01:14:15 Python27.FireClearances completed
20190417.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190417.01:19:43 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190417.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190417.01:44:12 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190417.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190417.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190417.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190417.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190417.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190417.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190417.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190417.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190417.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190417.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190417.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190417.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190417.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190417.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190417.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190417.01:56:54 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190417.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190417.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190417.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190417.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190417.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190417.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190417.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190417.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190417.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190417.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190417.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190417.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190417.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190417.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190417.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190417.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190417.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190417.02:00:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190417.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190417.02:01:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190417.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190417.02:02:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190417.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190417.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190417.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190417.02:04:24 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190417.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190417.02:05:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190417.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190417.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190417.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190417.02:07:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190417.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190417.02:08:10 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190417.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190417.02:09:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190417.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190417.02:11:01 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190417.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190417.02:23:37 Python27.AddressChecker completed
20190417.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190417.02:36:33 Python27.SearchAllPoints completed
20190417.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190417.02:41:27 Python27.SurveyorsLayers completed
20190417.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190417.02:44:38 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190417.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190417.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190417.03:11:11 Python27.FireRMS started
20190417.03:28:49 Python27.FireRMS completed
20190417.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190417.03:43:20 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190417.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190417.03:45:37 Python27.CensusBlocks completed
20190417.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190417.03:48:39 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190417.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190417.03:50:34 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190417.03:51:02 Python27.Permits started
20190417.03:53:08 Python27.Permits completed
20190417.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190417.03:56:59 Python27.LocalContacts completed
20190417.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190417.04:00:23 Python27.AssetCollections completed
20190417.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190417.04:02:03 Python27.CodeCases completed
20190417.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190417.04:03:57 Python27.CodeViolations completed
20190417.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190417.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190417.04:07:03 Python27.Inspections started
20190417.04:20:32 Python27.Inspections completed
20190417.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190417.04:30:32 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190417.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190417.04:43:59 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190417.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190417.04:56:29 Python27.COVELayerListing completed
20190417.06:00:02 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190417.06:02:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190417.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190417.06:26:56 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190417.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190417.06:39:49 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190417.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190417.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190417.07:44:04 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190417.07:44:17 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190417.07:44:27 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190417.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190417.07:46:18 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190417.07:47:54 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190417.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190417.07:54:43 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190417.07:58:03 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190417.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190417.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190417.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190417.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190417.08:05:43 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190417.08:05:50 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190417.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190417.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190417.08:07:35 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190417.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190417.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190417.08:09:40 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190417.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190417.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190417.08:12:44 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190417.08:14:17 Python27.Address.DeleteAndAppend2SDE started
20190417.08:15:17 Python27.Address.DeleteAndAppend2SDE completed
20190417.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190417.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190417.08:16:56 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190417.21:30:16 Python27.PublicArtDataExtract started
20190417.21:31:24 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190417.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190417.21:49:29 Python27.AddressPrep completed
20190417.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190417.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190417.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190417.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190417.23:22:37 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190417.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190417.23:46:20 Python27.GatherAssetPoints completed
20190417.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190417.23:55:16 Python27.StreetSaver completed
20190418.00:03:01 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190418.00:04:04 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190418.00:05:05 Python27.PlanningProjectFolders started
20190418.00:05:59 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190418.00:06:14 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190418.00:13:42 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190418.00:16:15 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190418.00:19:28 Python27.PlanCases started
20190418.00:20:21 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190418.00:23:45 Python27.PlanCases completed
20190418.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190418.00:35:00 Python27.AllProjects completed
20190418.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190418.00:35:23 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190418.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190418.00:36:57 Python27.PendingProjects Pending: 79/79 Reportable: 161/161
20190418.00:36:57 Python27.PendingProjects completed
20190418.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList started
20190418.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190418.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190418.00:39:53 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190418.00:41:04 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190418.00:42:07 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190418.00:43:03 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190418.00:43:10 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190418.00:45:04 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190418.00:45:22 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190418.00:46:04 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190418.01:12:06 Python27.PendingProjectsDocs started
20190418.01:12:18 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190418.01:13:03 Python27.FireClearances started
20190418.01:13:13 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190418.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190418.01:16:03 Python27.FireClearances completed
20190418.01:25:17 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190418.01:42:04 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190418.01:44:21 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190418.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190418.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190418.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190418.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190418.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190418.01:54:10 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190418.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190418.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190418.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190418.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190418.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190418.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190418.01:56:20 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190418.01:56:27 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190418.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190418.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190418.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190418.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190418.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190418.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190418.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190418.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190418.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190418.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190418.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190418.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190418.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190418.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190418.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190418.01:59:16 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190418.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190418.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190418.02:00:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190418.02:00:21 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190418.02:01:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190418.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190418.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190418.02:02:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190418.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190418.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190418.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190418.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190418.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190418.02:05:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190418.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190418.02:06:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190418.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190418.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190418.02:08:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190418.02:08:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190418.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190418.02:09:20 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190418.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190418.02:11:16 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190418.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190418.02:29:57 Python27.AddressChecker completed
20190418.02:33:03 Python27.SearchAllPoints started
20190418.02:36:40 Python27.SearchAllPoints completed
20190418.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190418.02:41:17 Python27.SurveyorsLayers completed
20190418.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190418.02:44:44 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190418.02:50:03 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190418.02:50:12 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190418.03:11:05 Python27.FireRMS started
20190418.03:29:32 Python27.FireRMS completed
20190418.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190418.03:43:21 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190418.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190418.03:45:34 Python27.CensusBlocks completed
20190418.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190418.03:48:39 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190418.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190418.03:50:32 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190418.03:51:02 Python27.Permits started
20190418.03:53:17 Python27.Permits completed
20190418.03:55:03 Python27.LocalContacts started
20190418.03:56:53 Python27.LocalContacts completed
20190418.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190418.04:00:17 Python27.AssetCollections completed
20190418.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190418.04:02:03 Python27.CodeCases completed
20190418.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190418.04:03:55 Python27.CodeViolations completed
20190418.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190418.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190418.04:07:03 Python27.Inspections started
20190418.04:20:35 Python27.Inspections completed
20190418.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190418.04:30:33 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190418.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190418.04:43:57 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190418.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190418.04:56:28 Python27.COVELayerListing completed
20190418.06:00:04 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190418.06:02:05 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190418.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190418.06:27:06 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190418.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190418.06:39:55 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190418.07:39:41 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190418.07:42:03 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190418.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190418.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190418.07:44:26 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190418.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190418.07:46:19 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190418.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190418.07:55:38 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190418.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190418.07:58:15 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190418.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190418.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190418.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190418.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190418.08:05:13 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190418.08:05:22 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190418.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190418.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190418.08:07:34 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190418.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190418.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190418.08:09:36 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190418.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190418.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190418.08:12:42 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190418.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190418.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190418.08:16:55 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed