20190701.00:01:42 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190701.00:02:22 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190701.00:05:04 Python27.PlanningProjectFolders started
20190701.00:05:38 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190701.00:06:03 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190701.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190701.00:16:36 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190701.00:17:56 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190701.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190701.00:24:15 Python27.PlanCases completed
20190701.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190701.00:32:28 Python27.AllProjects completed
20190701.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190701.00:35:15 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190701.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190701.00:36:59 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190701.00:36:59 Python27.PendingProjects completed
20190701.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190701.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190701.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190701.00:40:04 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190701.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190701.00:42:21 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190701.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190701.00:43:21 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190701.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190701.00:45:13 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190701.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190701.00:54:31 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190701.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190701.01:12:09 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190701.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190701.01:13:50 Python27.FireClearances completed
20190701.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190701.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190701.01:44:08 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190701.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190701.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190701.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190701.01:53:10 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190701.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190701.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190701.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190701.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190701.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190701.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190701.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190701.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190701.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190701.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190701.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190701.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190701.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190701.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190701.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190701.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190701.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190701.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190701.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190701.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190701.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190701.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190701.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190701.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190701.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190701.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190701.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190701.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190701.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190701.02:00:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190701.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190701.02:01:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190701.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190701.02:02:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190701.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190701.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190701.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190701.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190701.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190701.02:05:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190701.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190701.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190701.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190701.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190701.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190701.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190701.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190701.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190701.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190701.02:10:45 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190701.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190701.02:25:08 Python27.AddressChecker completed
20190701.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190701.02:36:32 Python27.SearchAllPoints completed
20190701.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190701.02:41:21 Python27.SurveyorsLayers completed
20190701.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190701.02:44:49 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190701.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190701.02:50:09 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190701.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190701.03:29:22 Python27.FireRMS completed
20190701.03:41:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD started
20190701.03:41:34 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD completed
20190701.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190701.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190701.03:45:32 Python27.CensusBlocks completed
20190701.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190701.03:48:37 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190701.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190701.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190701.03:51:02 Python27.Permits started
20190701.03:53:14 Python27.Permits completed
20190701.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190701.03:57:05 Python27.LocalContacts completed
20190701.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190701.04:00:38 Python27.AssetCollections completed
20190701.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190701.04:02:23 Python27.CodeCases completed
20190701.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190701.04:03:57 Python27.CodeViolations completed
20190701.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190701.04:05:23 Python27.CitizenRequests completed
20190701.04:07:03 Python27.Inspections started
20190701.04:23:58 Python27.Inspections completed
20190701.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190701.04:30:29 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190701.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190701.04:46:12 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190701.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190701.04:56:32 Python27.COVELayerListing completed
20190701.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190701.06:02:20 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190701.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190701.06:27:30 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190701.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190701.06:40:18 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190701.07:10:03 Python27.WeeklyVectorCompact started
20190701.07:10:07 Python27.WeeklyVectorCompact completed
20190701.07:20:03 Python27.WeeklyVectorWMASCompact started
20190701.07:20:06 Python27.WeeklyVectorWMASCompact completed
20190701.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190701.07:42:05 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190701.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190701.07:44:27 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190701.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190701.07:46:20 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190701.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190701.07:56:22 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190701.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190701.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190701.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190701.08:04:17 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190701.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190701.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190701.08:05:19 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190701.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190701.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190701.08:07:32 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190701.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190701.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190701.08:09:36 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190701.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190701.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190701.08:12:42 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190701.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190701.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190701.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190701.14:45:37 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190701.14:58:02 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190701.17:13:51 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190701.17:20:09 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190701.21:30:03 Python27.PublicArtDataExtract started
20190701.21:30:21 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190701.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190701.21:49:49 Python27.AddressPrep completed
20190701.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190701.22:31:41 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190701.23:10:10 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190701.23:10:35 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190701.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190701.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190701.23:23:16 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190701.23:40:04 Python27.GatherAssetPoints started
20190701.23:46:53 Python27.GatherAssetPoints completed
20190701.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190701.23:55:26 Python27.StreetSaver completed
20190702.00:01:05 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190702.00:02:57 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190702.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190702.00:05:30 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190702.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190702.00:14:29 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190702.00:16:06 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190702.00:19:16 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190702.00:19:18 Python27.PlanCases started
20190702.00:23:15 Python27.PlanCases completed
20190702.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190702.00:32:33 Python27.AllProjects completed
20190702.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190702.00:35:17 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190702.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190702.00:36:58 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190702.00:36:58 Python27.PendingProjects completed
20190702.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190702.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190702.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190702.00:39:44 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190702.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190702.00:42:02 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190702.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190702.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190702.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190702.00:45:13 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190702.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190702.00:55:00 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190702.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190702.01:12:22 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190702.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190702.01:14:29 Python27.FireClearances completed
20190702.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190702.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190702.01:44:08 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190702.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190702.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190702.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190702.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190702.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190702.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190702.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190702.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190702.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190702.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190702.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190702.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190702.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190702.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190702.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190702.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190702.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190702.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190702.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190702.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190702.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190702.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190702.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190702.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190702.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190702.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190702.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190702.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190702.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190702.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190702.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190702.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190702.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190702.02:00:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190702.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190702.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190702.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190702.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190702.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190702.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190702.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190702.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190702.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190702.02:05:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190702.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190702.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190702.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190702.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190702.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190702.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190702.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190702.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190702.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190702.02:10:43 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190702.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190702.02:27:01 Python27.AddressChecker completed
20190702.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190702.02:36:36 Python27.SearchAllPoints completed
20190702.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190702.02:41:18 Python27.SurveyorsLayers completed
20190702.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190702.02:44:49 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190702.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190702.02:50:09 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190702.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190702.03:33:04 Python27.FireRMS completed
20190702.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190702.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190702.03:45:41 Python27.CensusBlocks completed
20190702.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190702.03:48:37 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190702.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190702.03:50:34 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190702.03:51:02 Python27.Permits started
20190702.03:53:39 Python27.Permits completed
20190702.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190702.03:57:03 Python27.LocalContacts completed
20190702.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190702.04:00:27 Python27.AssetCollections completed
20190702.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190702.04:02:15 Python27.CodeCases completed
20190702.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190702.04:03:59 Python27.CodeViolations completed
20190702.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190702.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190702.04:07:03 Python27.Inspections started
20190702.04:24:49 Python27.Inspections completed
20190702.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190702.04:30:31 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190702.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190702.04:46:12 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190702.04:56:44 Python27.COVELayerListing started
20190702.05:13:56 Python27.COVELayerListing completed
20190702.06:00:04 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190702.06:02:38 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190702.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190702.06:32:27 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190702.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190702.06:40:48 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190702.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190702.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190702.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190702.07:44:26 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190702.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190702.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190702.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190702.07:57:07 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190702.07:58:03 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190702.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190702.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190702.08:04:19 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190702.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190702.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190702.08:05:22 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190702.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190702.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190702.08:07:29 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190702.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190702.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190702.08:09:37 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190702.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190702.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190702.08:12:43 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190702.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190702.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190702.08:16:51 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190702.21:30:23 Python27.PublicArtDataExtract started
20190702.21:30:50 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190702.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190702.21:50:06 Python27.AddressPrep completed
20190702.22:00:12 Python27.OnBaseDocIndex started
20190702.22:32:02 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190702.23:10:13 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190702.23:10:20 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190702.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190702.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190702.23:23:11 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190702.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190702.23:45:28 Python27.GatherAssetPoints completed
20190702.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190702.23:55:13 Python27.StreetSaver completed
20190703.00:01:05 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190703.00:03:28 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190703.00:05:05 Python27.PlanningProjectFolders started
20190703.00:06:30 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190703.00:06:39 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190703.00:15:34 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190703.00:16:06 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190703.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190703.00:21:32 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190703.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190703.00:32:43 Python27.AllProjects completed
20190703.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190703.00:35:24 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190703.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190703.00:37:10 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190703.00:37:10 Python27.PendingProjects completed
20190703.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList started
20190703.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190703.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190703.00:40:24 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190703.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190703.00:42:17 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190703.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190703.00:43:09 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190703.00:43:48 Python27.PlanCases completed
20190703.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190703.00:45:13 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190703.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190703.00:55:37 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190703.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190703.01:12:11 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190703.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190703.01:14:04 Python27.FireClearances completed
20190703.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190703.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190703.01:44:11 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190703.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190703.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190703.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190703.01:53:07 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190703.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190703.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190703.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190703.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190703.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190703.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190703.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190703.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190703.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190703.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190703.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190703.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190703.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190703.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190703.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190703.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190703.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190703.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190703.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190703.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190703.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190703.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190703.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190703.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190703.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190703.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190703.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190703.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190703.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190703.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190703.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190703.02:01:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190703.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190703.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190703.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190703.02:03:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190703.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190703.02:04:27 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190703.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190703.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190703.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190703.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190703.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190703.02:07:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190703.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190703.02:08:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190703.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190703.02:09:20 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190703.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190703.02:10:44 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190703.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190703.02:26:13 Python27.AddressChecker completed
20190703.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190703.02:36:36 Python27.SearchAllPoints completed
20190703.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190703.02:41:21 Python27.SurveyorsLayers completed
20190703.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190703.02:44:52 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190703.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190703.02:50:10 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190703.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190703.03:38:51 Python27.FireRMS completed
20190703.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190703.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190703.03:45:41 Python27.CensusBlocks completed
20190703.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190703.03:48:48 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190703.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190703.03:50:37 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190703.03:51:02 Python27.Permits started
20190703.03:54:05 Python27.Permits completed
20190703.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190703.03:57:04 Python27.LocalContacts completed
20190703.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190703.04:00:34 Python27.AssetCollections completed
20190703.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190703.04:02:40 Python27.CodeCases completed
20190703.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190703.04:04:06 Python27.CodeViolations completed
20190703.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190703.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190703.04:07:03 Python27.Inspections started
20190703.04:25:08 Python27.Inspections completed
20190703.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190703.04:30:32 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190703.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190703.04:46:10 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190703.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190703.04:56:33 Python27.COVELayerListing completed
20190703.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190703.06:02:25 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190703.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190703.06:27:35 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190703.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190703.06:40:25 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190703.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190703.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190703.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190703.07:44:26 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190703.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190703.07:46:16 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190703.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190703.07:56:16 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190703.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190703.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190703.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190703.08:03:51 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190703.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190703.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190703.08:05:15 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190703.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190703.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190703.08:07:27 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190703.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190703.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190703.08:09:36 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190703.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190703.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190703.08:12:42 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190703.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190703.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190703.08:16:51 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190703.09:01:56 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190703.09:02:10 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190703.12:16:37 Python27.WaterMetersTXT2SHP started
20190703.12:19:22 Python27.WaterMetersTXT2SHP completed
20190703.21:30:41 Python27.PublicArtDataExtract started
20190703.21:32:29 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190703.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190703.21:49:31 Python27.AddressPrep completed
20190703.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190703.22:27:53 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190703.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190703.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190703.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190703.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190703.23:24:23 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190703.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190703.23:49:13 Python27.GatherAssetPoints completed
20190703.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190703.23:55:27 Python27.StreetSaver completed
20190704.00:01:31 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190704.00:05:37 Python27.PlanningProjectFolders started
20190704.00:06:15 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190704.00:06:53 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190704.00:08:21 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190704.00:16:07 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190704.00:19:24 Python27.PlanCases started
20190704.00:20:42 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190704.00:25:12 Python27.PlanCases completed
20190704.00:32:04 Python27.AllProjects started
20190704.00:33:04 Python27.AllProjects completed
20190704.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190704.00:35:48 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190704.00:36:06 Python27.PendingProjects started
20190704.00:37:15 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190704.00:37:15 Python27.PendingProjects completed
20190704.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList started
20190704.00:38:07 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190704.00:39:04 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190704.00:40:01 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190704.00:41:04 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190704.00:42:11 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190704.00:43:04 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190704.00:43:15 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190704.00:45:04 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190704.00:45:16 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190704.00:46:04 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190704.01:12:08 Python27.PendingProjectsDocs started
20190704.01:12:33 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190704.01:13:08 Python27.FireClearances started
20190704.01:15:11 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190704.01:20:15 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190704.01:23:19 Python27.FireClearances completed
20190704.01:36:58 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190704.01:42:05 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190704.01:44:22 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190704.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190704.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190704.01:53:04 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190704.01:53:09 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190704.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190704.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190704.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190704.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190704.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190704.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190704.01:56:04 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190704.01:56:07 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190704.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190704.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190704.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190704.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190704.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190704.01:57:22 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190704.01:57:35 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190704.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190704.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190704.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190704.01:58:14 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190704.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190704.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190704.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190704.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190704.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190704.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190704.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190704.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190704.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190704.02:00:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190704.02:00:24 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190704.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190704.02:01:20 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190704.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190704.02:02:21 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190704.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190704.02:03:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190704.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190704.02:04:28 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190704.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190704.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190704.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190704.02:06:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190704.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190704.02:07:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190704.02:08:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190704.02:08:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190704.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190704.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190704.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190704.02:11:37 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190704.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190704.02:33:04 Python27.SearchAllPoints started
20190704.02:36:45 Python27.SearchAllPoints completed
20190704.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190704.02:40:23 Python27.AddressChecker completed
20190704.02:41:19 Python27.SurveyorsLayers completed
20190704.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190704.02:44:52 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190704.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190704.02:50:10 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190704.03:11:04 Python27.FireRMS started
20190704.03:38:22 Python27.FireRMS completed
20190704.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190704.03:43:18 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190704.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190704.03:45:40 Python27.CensusBlocks completed
20190704.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190704.03:48:45 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190704.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190704.03:50:41 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190704.03:51:02 Python27.Permits started
20190704.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190704.03:55:43 Python27.Permits completed
20190704.03:57:22 Python27.LocalContacts completed
20190704.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190704.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190704.04:01:04 Python27.AssetCollections completed
20190704.04:02:38 Python27.CodeCases completed
20190704.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190704.04:04:10 Python27.CodeViolations completed
20190704.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190704.04:05:23 Python27.CitizenRequests completed
20190704.04:07:03 Python27.Inspections started
20190704.04:27:50 Python27.Inspections completed
20190704.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190704.04:30:32 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190704.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190704.04:46:15 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190704.04:56:04 Python27.COVELayerListing started
20190704.04:56:34 Python27.COVELayerListing completed
20190704.06:00:04 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190704.06:02:32 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190704.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190704.06:28:07 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190704.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190704.06:40:18 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190704.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190704.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190704.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190704.07:44:11 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190704.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190704.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190704.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190704.07:54:15 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190704.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190704.08:00:40 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190704.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190704.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190704.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190704.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190704.08:05:22 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190704.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190704.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190704.08:07:30 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190704.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190704.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190704.08:09:36 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190704.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190704.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190704.08:12:44 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190704.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190704.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190704.08:16:51 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190704.21:30:20 Python27.PublicArtDataExtract started
20190704.21:33:39 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190704.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190704.21:50:01 Python27.AddressPrep completed
20190704.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190704.22:23:06 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190704.23:10:05 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190704.23:10:12 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190704.23:15:04 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190704.23:15:06 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190704.23:24:03 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190704.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190704.23:51:59 Python27.GatherAssetPoints completed
20190704.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190704.23:55:21 Python27.StreetSaver completed
20190705.00:03:19 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190705.00:04:28 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190705.00:05:07 Python27.PlanningProjectFolders started
20190705.00:06:12 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190705.00:06:21 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190705.00:16:33 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190705.00:18:12 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190705.00:19:05 Python27.PlanCases started
20190705.00:25:30 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190705.00:32:05 Python27.AllProjects started
20190705.00:32:48 Python27.AllProjects completed
20190705.00:35:06 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190705.00:35:34 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190705.00:36:07 Python27.PendingProjects started
20190705.00:37:20 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190705.00:37:20 Python27.PendingProjects completed
20190705.00:38:09 Python27.HistoricLandmarkList started
20190705.00:38:11 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190705.00:39:13 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190705.00:41:06 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190705.00:42:25 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190705.00:43:03 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190705.00:43:13 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190705.00:43:39 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190705.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190705.00:45:20 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190705.00:46:04 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190705.01:12:04 Python27.PendingProjectsDocs started
20190705.01:12:17 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190705.01:13:05 Python27.FireClearances started
20190705.01:15:05 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190705.01:19:17 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190705.01:19:51 Python27.FireClearances completed
20190705.01:26:39 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190705.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190705.01:44:31 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190705.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190705.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190705.01:53:04 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190705.01:53:09 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190705.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190705.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190705.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190705.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190705.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190705.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190705.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190705.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190705.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190705.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190705.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190705.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190705.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190705.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190705.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190705.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190705.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190705.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190705.01:58:14 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190705.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190705.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190705.01:58:53 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190705.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190705.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190705.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190705.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190705.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190705.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190705.02:00:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190705.02:00:22 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190705.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190705.02:01:20 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190705.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190705.02:02:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190705.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190705.02:03:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190705.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190705.02:04:27 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190705.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190705.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190705.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190705.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190705.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190705.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190705.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190705.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190705.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190705.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190705.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190705.02:10:47 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190705.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190705.02:25:02 Python27.AddressChecker completed
20190705.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190705.02:36:35 Python27.SearchAllPoints completed
20190705.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190705.02:41:23 Python27.SurveyorsLayers completed
20190705.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190705.02:44:52 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190705.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190705.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190705.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190705.03:30:01 Python27.FireRMS completed
20190705.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190705.03:43:18 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190705.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190705.03:45:40 Python27.CensusBlocks completed
20190705.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190705.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190705.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190705.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190705.03:51:02 Python27.Permits started
20190705.03:53:11 Python27.Permits completed
20190705.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190705.03:57:01 Python27.LocalContacts completed
20190705.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190705.04:00:27 Python27.AssetCollections completed
20190705.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190705.04:02:02 Python27.CodeCases completed
20190705.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190705.04:03:53 Python27.CodeViolations completed
20190705.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190705.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190705.04:07:03 Python27.Inspections started
20190705.04:22:14 Python27.Inspections completed
20190705.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190705.04:30:29 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190705.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190705.04:46:09 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190705.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190705.04:56:30 Python27.COVELayerListing completed
20190705.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190705.06:02:22 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190705.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190705.06:27:37 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190705.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190705.06:40:19 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190705.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190705.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190705.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190705.07:44:11 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190705.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190705.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190705.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190705.07:50:47 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190705.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190705.08:00:39 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190705.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190705.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190705.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190705.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190705.08:05:12 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190705.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190705.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190705.08:07:31 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190705.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190705.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190705.08:09:34 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190705.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190705.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190705.08:12:42 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190705.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190705.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190705.08:16:55 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190705.21:30:04 Python27.PublicArtDataExtract started
20190705.21:30:25 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190705.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190705.21:49:42 Python27.AddressPrep completed
20190705.22:00:28 Python27.OnBaseDocIndex started
20190705.22:26:54 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190705.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190705.23:10:07 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190705.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190705.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190705.23:23:45 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190705.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190705.23:45:02 Python27.GatherAssetPoints completed
20190705.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190705.23:55:15 Python27.StreetSaver completed
20190706.00:01:45 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190706.00:02:36 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190706.00:05:04 Python27.PlanningProjectFolders started
20190706.00:05:37 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190706.00:06:07 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190706.00:16:06 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190706.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190706.00:20:49 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190706.00:29:06 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190706.00:32:06 Python27.AllProjects started
20190706.00:33:39 Python27.AllProjects completed
20190706.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190706.00:35:24 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190706.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190706.00:37:02 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190706.00:37:02 Python27.PendingProjects completed
20190706.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190706.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190706.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190706.00:40:06 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190706.00:40:33 Python27.PlanCases completed
20190706.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190706.00:42:04 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190706.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190706.00:43:09 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190706.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190706.00:45:13 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190706.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190706.00:57:39 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190706.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190706.01:12:30 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190706.01:13:05 Python27.FireClearances started
20190706.01:15:04 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190706.01:18:03 Python27.FireClearances completed
20190706.01:28:40 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190706.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190706.01:44:10 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190706.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190706.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190706.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190706.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190706.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190706.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190706.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190706.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190706.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190706.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190706.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190706.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190706.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190706.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190706.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190706.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190706.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190706.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190706.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190706.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190706.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190706.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190706.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190706.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190706.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190706.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190706.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190706.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190706.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190706.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190706.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190706.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190706.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190706.02:00:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190706.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190706.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190706.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190706.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190706.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190706.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190706.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190706.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190706.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190706.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190706.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190706.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190706.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190706.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190706.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190706.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190706.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190706.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190706.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190706.02:10:46 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190706.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190706.02:25:51 Python27.AddressChecker completed
20190706.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190706.02:36:37 Python27.SearchAllPoints completed
20190706.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190706.02:41:17 Python27.SurveyorsLayers completed
20190706.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190706.02:44:50 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190706.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190706.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190706.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190706.03:42:31 Python27.FireRMS completed
20190706.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190706.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190706.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190706.03:45:38 Python27.CensusBlocks completed
20190706.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190706.03:48:36 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190706.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190706.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190706.03:51:02 Python27.Permits started
20190706.03:53:12 Python27.Permits completed
20190706.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190706.03:57:04 Python27.LocalContacts completed
20190706.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190706.04:00:29 Python27.AssetCollections completed
20190706.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190706.04:02:19 Python27.CodeCases completed
20190706.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190706.04:04:01 Python27.CodeViolations completed
20190706.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190706.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190706.04:07:03 Python27.Inspections started
20190706.04:24:12 Python27.Inspections completed
20190706.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190706.04:30:29 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190706.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190706.04:46:09 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190706.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190706.04:56:31 Python27.COVELayerListing completed
20190706.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190706.06:02:24 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190706.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190706.06:27:05 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190706.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190706.06:40:14 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190706.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190706.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190706.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190706.07:44:11 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190706.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190706.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190706.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190706.07:50:51 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190706.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190706.08:00:48 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190706.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190706.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190706.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190706.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190706.08:05:18 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190706.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190706.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190706.08:07:27 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190706.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190706.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190706.08:09:33 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190706.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190706.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190706.08:12:41 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190706.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190706.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190706.08:16:54 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190706.21:30:03 Python27.PublicArtDataExtract started
20190706.21:30:21 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190706.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190706.21:49:45 Python27.AddressPrep completed
20190706.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190706.22:19:35 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190706.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190706.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190706.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190706.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190706.23:22:55 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190706.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190706.23:42:59 Python27.GatherAssetPoints completed
20190706.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190706.23:55:11 Python27.StreetSaver completed
20190707.00:01:45 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190707.00:02:25 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190707.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190707.00:05:22 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190707.00:06:10 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190707.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190707.00:17:00 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190707.00:19:05 Python27.PlanCases started
20190707.00:19:16 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190707.00:25:01 Python27.PlanCases completed
20190707.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190707.00:32:34 Python27.AllProjects completed
20190707.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190707.00:35:17 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190707.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190707.00:36:56 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190707.00:36:56 Python27.PendingProjects completed
20190707.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190707.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190707.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190707.00:39:45 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190707.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190707.00:42:05 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190707.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190707.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190707.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190707.00:45:13 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190707.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190707.00:56:48 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190707.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190707.01:12:11 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190707.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190707.01:14:08 Python27.FireClearances completed
20190707.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190707.01:20:41 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190707.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190707.01:44:06 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190707.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190707.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190707.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190707.01:53:09 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190707.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190707.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190707.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190707.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190707.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190707.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190707.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190707.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190707.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190707.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190707.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190707.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190707.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190707.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190707.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190707.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190707.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190707.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190707.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190707.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190707.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190707.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190707.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190707.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190707.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190707.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190707.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190707.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190707.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190707.02:00:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190707.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190707.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190707.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190707.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190707.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190707.02:03:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190707.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190707.02:04:27 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190707.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190707.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190707.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190707.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190707.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190707.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190707.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190707.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190707.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190707.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190707.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190707.02:10:45 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190707.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190707.02:25:16 Python27.AddressChecker completed
20190707.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190707.02:36:32 Python27.SearchAllPoints completed
20190707.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190707.02:41:22 Python27.SurveyorsLayers completed
20190707.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190707.02:44:50 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190707.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190707.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190707.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190707.03:40:15 Python27.FireRMS completed
20190707.03:43:52 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190707.03:44:39 Python27.CensusBlocks started
20190707.03:45:07 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190707.03:48:33 Python27.SidewalkDisruptions started
20190707.03:48:36 Python27.CensusBlocks completed
20190707.03:49:18 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190707.03:50:31 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190707.03:51:50 Python27.Permits started
20190707.03:58:05 Python27.LocalContacts started
20190707.04:01:48 Python27.AssetCollections started
20190707.04:04:27 Python27.Permits completed
20190707.04:05:03 Python27.CodeCases started
20190707.04:05:57 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190707.04:07:17 Python27.CodeViolations started
20190707.04:08:02 Python27.CodeCases completed
20190707.04:08:51 Python27.CitizenRequests started
20190707.04:09:24 Python27.CitizenRequests completed
20190707.04:10:01 Python27.CodeViolations completed
20190707.04:10:06 Python27.Inspections started
20190707.04:11:30 Python27.LocalContacts completed
20190707.04:14:46 Python27.AssetCollections completed
20190707.04:30:32 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190707.04:33:54 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190707.04:38:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190707.04:40:22 Python27.Inspections completed
20190707.04:51:06 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190707.04:56:27 Python27.COVELayerListing started
20190707.04:58:19 Python27.COVELayerListing completed
20190707.06:00:04 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190707.06:02:48 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190707.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190707.06:28:02 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190707.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190707.06:41:20 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190707.07:42:03 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190707.07:42:05 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190707.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190707.07:44:12 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190707.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190707.07:46:18 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190707.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190707.07:58:03 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190707.08:01:38 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190707.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190707.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190707.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190707.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190707.08:05:29 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190707.08:07:04 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190707.08:07:04 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190707.08:09:01 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190707.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190707.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190707.08:10:17 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190707.08:12:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190707.08:12:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190707.08:12:49 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190707.08:16:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190707.08:16:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190707.08:17:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190707.08:19:29 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190707.21:30:03 Python27.PublicArtDataExtract started
20190707.21:30:19 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190707.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190707.21:49:46 Python27.AddressPrep completed
20190707.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190707.22:30:59 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190707.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190707.23:10:07 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190707.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190707.23:15:06 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190707.23:25:02 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190707.23:32:06 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingle started
20190707.23:32:40 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingle completed
20190707.23:34:06 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSub started
20190707.23:34:50 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSub completed
20190707.23:36:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleWMAS started
20190707.23:36:32 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleWMAS completed
20190707.23:38:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubWMAS started
20190707.23:38:41 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubWMAS completed
20190707.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190707.23:43:14 Python27.GatherAssetPoints completed
20190707.23:50:04 Python27.RebuildLocatorAssetPoints started
20190707.23:50:25 Python27.RebuildLocatorAssetPoints completed
20190707.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190707.23:55:25 Python27.StreetSaver completed
20190708.00:01:40 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190708.00:02:15 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190708.00:05:02 Python27.PlanningProjectFolders started
20190708.00:05:23 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190708.00:06:12 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190708.00:15:14 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190708.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190708.00:18:27 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190708.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190708.00:24:34 Python27.PlanCases completed
20190708.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190708.00:32:35 Python27.AllProjects completed
20190708.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190708.00:35:16 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190708.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190708.00:36:54 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190708.00:36:54 Python27.PendingProjects completed
20190708.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190708.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190708.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190708.00:39:46 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190708.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190708.00:42:11 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190708.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190708.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190708.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190708.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190708.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190708.00:55:09 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190708.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190708.01:12:12 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190708.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190708.01:14:31 Python27.FireClearances completed
20190708.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190708.01:20:12 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190708.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190708.01:44:08 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190708.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190708.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190708.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190708.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190708.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190708.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190708.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190708.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190708.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190708.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190708.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190708.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190708.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190708.01:56:27 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190708.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190708.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190708.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190708.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190708.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190708.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190708.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190708.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190708.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190708.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190708.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190708.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190708.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190708.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190708.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190708.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190708.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190708.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190708.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190708.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190708.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190708.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190708.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190708.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190708.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190708.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190708.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190708.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190708.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190708.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190708.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190708.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190708.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190708.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190708.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190708.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190708.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190708.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190708.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190708.02:10:44 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190708.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190708.02:24:58 Python27.AddressChecker completed
20190708.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190708.02:36:35 Python27.SearchAllPoints completed
20190708.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190708.02:41:22 Python27.SurveyorsLayers completed
20190708.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190708.02:44:52 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190708.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190708.02:50:11 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190708.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190708.03:30:03 Python27.FireRMS completed
20190708.03:41:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD started
20190708.03:41:35 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD completed
20190708.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190708.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190708.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190708.03:45:35 Python27.CensusBlocks completed
20190708.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190708.03:48:37 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190708.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190708.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190708.03:51:02 Python27.Permits started
20190708.03:54:24 Python27.Permits completed
20190708.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190708.03:57:06 Python27.LocalContacts completed
20190708.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190708.04:00:59 Python27.AssetCollections completed
20190708.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190708.04:02:17 Python27.CodeCases completed
20190708.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190708.04:04:05 Python27.CodeViolations completed
20190708.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190708.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190708.04:07:03 Python27.Inspections started
20190708.04:25:00 Python27.Inspections completed
20190708.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190708.04:30:31 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190708.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190708.04:46:25 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190708.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190708.04:56:33 Python27.COVELayerListing completed
20190708.06:00:04 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190708.06:02:30 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190708.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190708.06:28:03 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190708.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190708.06:40:44 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190708.07:10:03 Python27.WeeklyVectorCompact started
20190708.07:10:07 Python27.WeeklyVectorCompact completed
20190708.07:20:04 Python27.WeeklyVectorWMASCompact started
20190708.07:20:09 Python27.WeeklyVectorWMASCompact completed
20190708.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190708.07:42:05 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190708.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190708.07:44:13 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190708.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190708.07:46:18 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190708.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190708.07:51:52 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190708.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190708.08:00:50 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190708.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190708.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190708.08:03:30 Python27.TreesWebDataExtract started
20190708.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190708.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190708.08:05:15 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190708.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190708.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190708.08:07:26 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190708.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190708.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190708.08:09:33 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190708.08:11:19 Python27.TreesWebDataExtract completed
20190708.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190708.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190708.08:12:43 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190708.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190708.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190708.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190708.21:30:10 Python27.PublicArtDataExtract started
20190708.21:30:31 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190708.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190708.21:49:24 Python27.AddressPrep completed
20190708.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190708.22:32:01 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190708.23:10:10 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190708.23:10:19 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190708.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190708.23:15:06 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190708.23:23:23 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190708.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190708.23:43:32 Python27.GatherAssetPoints completed
20190708.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190708.23:55:16 Python27.StreetSaver completed
20190709.00:02:07 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190709.00:02:45 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190709.00:05:04 Python27.PlanningProjectFolders started
20190709.00:05:25 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190709.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190709.00:16:26 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190709.00:17:12 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190709.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190709.00:20:28 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190709.00:22:57 Python27.PlanCases completed
20190709.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190709.00:32:38 Python27.AllProjects completed
20190709.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190709.00:35:17 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190709.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190709.00:36:54 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190709.00:36:54 Python27.PendingProjects completed
20190709.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190709.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190709.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190709.00:39:40 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190709.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190709.00:42:02 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190709.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190709.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190709.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190709.00:45:13 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190709.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190709.00:55:06 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190709.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190709.01:12:18 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190709.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190709.01:14:07 Python27.FireClearances completed
20190709.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190709.01:19:55 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190709.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190709.01:44:08 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190709.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190709.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190709.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190709.01:53:09 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190709.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190709.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190709.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190709.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190709.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190709.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190709.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190709.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190709.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190709.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190709.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190709.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190709.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190709.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190709.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190709.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190709.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190709.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190709.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190709.01:58:28 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190709.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190709.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190709.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190709.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190709.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190709.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190709.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190709.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190709.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190709.02:00:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190709.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190709.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190709.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190709.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190709.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190709.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190709.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190709.02:04:27 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190709.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190709.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190709.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190709.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190709.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190709.02:07:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190709.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190709.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190709.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190709.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190709.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190709.02:10:45 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190709.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190709.02:25:31 Python27.AddressChecker completed
20190709.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190709.02:36:33 Python27.SearchAllPoints completed
20190709.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190709.02:41:21 Python27.SurveyorsLayers completed
20190709.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190709.02:44:51 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190709.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190709.02:50:09 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190709.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190709.03:34:13 Python27.FireRMS completed
20190709.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190709.03:43:20 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190709.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190709.03:45:39 Python27.CensusBlocks completed
20190709.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190709.03:48:37 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190709.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190709.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190709.03:51:02 Python27.Permits started
20190709.03:53:23 Python27.Permits completed
20190709.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190709.03:57:03 Python27.LocalContacts completed
20190709.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190709.04:00:30 Python27.AssetCollections completed
20190709.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190709.04:02:05 Python27.CodeCases completed
20190709.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190709.04:04:05 Python27.CodeViolations completed
20190709.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190709.04:05:23 Python27.CitizenRequests completed
20190709.04:07:03 Python27.Inspections started
20190709.04:22:23 Python27.Inspections completed
20190709.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190709.04:30:34 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190709.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190709.04:46:29 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190709.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190709.04:56:33 Python27.COVELayerListing completed
20190709.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190709.06:02:23 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190709.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190709.06:27:58 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190709.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190709.06:40:22 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190709.07:42:03 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190709.07:42:05 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190709.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190709.07:44:15 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190709.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190709.07:46:19 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190709.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190709.07:54:15 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190709.07:58:03 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190709.08:00:47 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190709.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190709.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190709.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190709.08:05:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190709.08:05:21 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190709.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190709.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190709.08:07:27 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190709.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190709.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190709.08:09:31 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190709.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190709.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190709.08:12:43 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190709.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190709.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190709.08:17:13 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190709.09:57:08 Python27.WaterUsageTXT2SHP started
20190709.10:00:02 Python27.WaterUsageTXT2SHP completed
20190709.10:02:47 Python27.WaterUsageTXT2SHP started
20190709.10:05:47 Python27.WaterUsageTXT2SHP completed
20190709.10:06:52 Python27.WaterUsageTXT2SHP started
20190709.10:10:00 Python27.WaterUsageTXT2SHP completed
20190709.10:10:52 Python27.WaterUsageTXT2SHP started
20190709.10:13:54 Python27.WaterUsageTXT2SHP completed
20190709.10:14:15 Python27.WaterUsageTXT2SHP started
20190709.10:17:22 Python27.WaterUsageTXT2SHP completed
20190709.10:21:07 Python27.WaterMetersAddUsageFields started
20190709.10:22:01 Python27.WaterMetersAddUsageFields completed
20190709.10:23:28 Python27.WaterUsageTXT2SHP started
20190709.10:26:40 Python27.WaterUsageTXT2SHP completed
20190709.10:26:52 Python27.WaterMetersTXT2SHP started
20190709.10:30:01 Python27.WaterMetersTXT2SHP completed
20190709.21:30:47 Python27.PublicArtDataExtract started
20190709.21:45:10 Python27.AddressPrep started
20190709.21:45:33 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190709.21:59:04 Python27.AddressPrep completed
20190709.22:00:04 Python27.OnBaseDocIndex started
20190709.22:29:31 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190709.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190709.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190709.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190709.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190709.23:23:24 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190709.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190709.23:46:28 Python27.GatherAssetPoints completed
20190709.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190709.23:55:14 Python27.StreetSaver completed
20190710.00:01:10 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190710.00:04:10 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190710.00:05:05 Python27.PlanningProjectFolders started
20190710.00:06:23 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190710.00:06:33 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190710.00:14:07 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190710.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190710.00:19:04 Python27.PlanCases started
20190710.00:22:50 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190710.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190710.00:32:34 Python27.AllProjects completed
20190710.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190710.00:35:19 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190710.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190710.00:37:21 Python27.PendingProjects Pending: 72/71 Reportable: 168/167
20190710.00:37:21 Python27.PendingProjects completed
20190710.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190710.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190710.00:38:54 Python27.PlanCases completed
20190710.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190710.00:39:44 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190710.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190710.00:42:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190710.00:43:03 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190710.00:43:10 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190710.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190710.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190710.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190710.00:56:27 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190710.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190710.01:12:12 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190710.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190710.01:14:06 Python27.FireClearances completed
20190710.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190710.01:23:01 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190710.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190710.01:44:09 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190710.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190710.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190710.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190710.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190710.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190710.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190710.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190710.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190710.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190710.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190710.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190710.01:56:07 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190710.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190710.01:56:27 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190710.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190710.01:56:54 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190710.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190710.01:57:22 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190710.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190710.01:57:40 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190710.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190710.01:58:01 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190710.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190710.01:58:28 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190710.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190710.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190710.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190710.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190710.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190710.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190710.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190710.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190710.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190710.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190710.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190710.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190710.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190710.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190710.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190710.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190710.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190710.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190710.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190710.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190710.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190710.02:06:13 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190710.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190710.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190710.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190710.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190710.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190710.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190710.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190710.02:10:44 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190710.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190710.02:25:47 Python27.AddressChecker completed
20190710.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190710.02:36:36 Python27.SearchAllPoints completed
20190710.02:40:04 Python27.SurveyorsLayers started
20190710.02:41:22 Python27.SurveyorsLayers completed
20190710.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190710.02:44:51 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190710.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190710.02:50:10 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190710.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190710.03:40:49 Python27.FireRMS completed
20190710.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190710.03:43:18 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190710.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190710.03:45:35 Python27.CensusBlocks completed
20190710.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190710.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190710.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190710.03:50:37 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190710.03:51:02 Python27.Permits started
20190710.03:54:14 Python27.Permits completed
20190710.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190710.03:57:11 Python27.LocalContacts completed
20190710.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190710.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190710.04:01:15 Python27.AssetCollections completed
20190710.04:02:25 Python27.CodeCases completed
20190710.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190710.04:04:21 Python27.CodeViolations completed
20190710.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190710.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190710.04:07:03 Python27.Inspections started
20190710.04:24:29 Python27.Inspections completed
20190710.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190710.04:30:30 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190710.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190710.04:46:27 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190710.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190710.04:56:37 Python27.COVELayerListing completed
20190710.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190710.06:02:23 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190710.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190710.06:27:59 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190710.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190710.06:40:19 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190710.07:42:03 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190710.07:42:05 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190710.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190710.07:44:12 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190710.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190710.07:46:19 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190710.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190710.07:50:56 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190710.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190710.08:00:48 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190710.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190710.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190710.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190710.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190710.08:05:16 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190710.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190710.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190710.08:07:24 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190710.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190710.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190710.08:09:31 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190710.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190710.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190710.08:12:42 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190710.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190710.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190710.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190710.21:30:58 Python27.PublicArtDataExtract started
20190710.21:39:17 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190710.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190710.21:52:31 Python27.AddressPrep completed
20190710.22:00:02 Python27.OnBaseDocIndex started
20190710.22:29:18 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190710.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190710.23:10:07 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190710.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190710.23:15:06 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190710.23:26:40 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190710.23:40:04 Python27.GatherAssetPoints started
20190710.23:55:11 Python27.StreetSaver started
20190710.23:56:48 Python27.GatherAssetPoints completed
20190710.23:57:10 Python27.StreetSaver completed
20190711.00:01:30 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190711.00:05:58 Python27.PlanningProjectFolders started
20190711.00:06:49 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190711.00:06:52 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190711.00:08:39 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190711.00:15:59 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190711.00:16:05 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190711.00:19:37 Python27.PlanCases started
20190711.00:20:06 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190711.00:24:37 Python27.PlanCases completed
20190711.00:32:05 Python27.AllProjects started
20190711.00:32:52 Python27.AllProjects completed
20190711.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190711.00:35:29 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190711.00:36:04 Python27.PendingProjects started
20190711.00:38:00 Python27.PendingProjects Pending: 72/72 Reportable: 168/168
20190711.00:38:01 Python27.PendingProjects completed
20190711.00:38:17 Python27.HistoricLandmarkList started
20190711.00:38:20 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190711.00:39:04 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190711.00:40:30 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190711.00:41:06 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190711.00:42:24 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190711.00:43:05 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190711.00:43:13 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190711.00:45:05 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190711.00:45:19 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190711.00:46:04 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190711.01:12:09 Python27.PendingProjectsDocs started
20190711.01:12:51 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190711.01:13:04 Python27.FireClearances started
20190711.01:14:26 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190711.01:15:04 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190711.01:19:56 Python27.FireClearances completed
20190711.01:41:28 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190711.01:42:08 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190711.01:45:00 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190711.01:52:03 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190711.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190711.01:53:04 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190711.01:53:12 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190711.01:54:05 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190711.01:54:12 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190711.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190711.01:55:27 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190711.01:55:55 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190711.01:55:59 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190711.01:56:04 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190711.01:56:08 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190711.01:56:20 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190711.01:56:27 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190711.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190711.01:56:54 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190711.01:57:15 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190711.01:57:22 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190711.01:57:36 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190711.01:57:45 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190711.01:57:55 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190711.01:58:09 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190711.01:58:15 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190711.01:58:29 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190711.01:58:50 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190711.01:58:54 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190711.01:59:06 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190711.01:59:09 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190711.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190711.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190711.01:59:25 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190711.01:59:39 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190711.02:00:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190711.02:00:28 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190711.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190711.02:01:28 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190711.02:02:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190711.02:03:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190711.02:03:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190711.02:04:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190711.02:04:33 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190711.02:05:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190711.02:05:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190711.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190711.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190711.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190711.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190711.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190711.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190711.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190711.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190711.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190711.02:10:47 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190711.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190711.02:30:07 Python27.AddressChecker completed
20190711.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190711.02:37:03 Python27.SearchAllPoints completed
20190711.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190711.02:41:34 Python27.SurveyorsLayers completed
20190711.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190711.02:44:55 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190711.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190711.02:50:10 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190711.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190711.03:34:34 Python27.FireRMS completed
20190711.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190711.03:43:21 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190711.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190711.03:45:41 Python27.CensusBlocks completed
20190711.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190711.03:48:39 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190711.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190711.03:50:37 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190711.03:51:02 Python27.Permits started
20190711.03:53:22 Python27.Permits completed
20190711.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190711.03:57:09 Python27.LocalContacts completed
20190711.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190711.04:00:59 Python27.AssetCollections completed
20190711.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190711.04:02:09 Python27.CodeCases completed
20190711.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190711.04:04:00 Python27.CodeViolations completed
20190711.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190711.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190711.04:07:03 Python27.Inspections started
20190711.04:24:40 Python27.Inspections completed
20190711.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190711.04:30:33 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190711.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190711.04:46:35 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190711.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190711.04:56:34 Python27.COVELayerListing completed
20190711.06:00:04 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190711.06:02:26 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190711.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190711.06:29:50 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190711.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190711.06:40:28 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190711.07:16:39 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190711.07:16:47 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190711.07:34:31 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190711.07:34:47 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190711.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190711.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190711.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190711.07:44:11 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190711.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190711.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190711.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190711.07:52:38 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190711.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190711.08:00:51 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190711.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190711.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190711.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190711.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190711.08:05:21 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190711.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190711.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190711.08:07:28 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190711.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190711.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190711.08:09:32 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190711.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190711.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190711.08:12:41 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190711.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190711.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190711.08:16:52 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190711.21:30:05 Python27.PublicArtDataExtract started
20190711.21:31:50 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190711.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190711.21:49:21 Python27.AddressPrep completed
20190711.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190711.22:23:05 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190711.23:10:09 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190711.23:10:18 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190711.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190711.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190711.23:24:10 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190711.23:40:05 Python27.GatherAssetPoints started
20190711.23:46:07 Python27.GatherAssetPoints completed
20190711.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190711.23:55:23 Python27.StreetSaver completed
20190712.00:01:09 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190712.00:05:02 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190712.00:05:10 Python27.PlanningProjectFolders started
20190712.00:06:23 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190712.00:06:32 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190712.00:18:29 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190712.00:19:38 Python27.PlanCases started
20190712.00:31:29 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190712.00:32:14 Python27.AllProjects started
20190712.00:34:55 Python27.AllProjects completed
20190712.00:35:08 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190712.00:36:08 Python27.PendingProjects started
20190712.00:36:20 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190712.00:37:31 Python27.PendingProjects Pending: 72/72 Reportable: 168/168
20190712.00:37:31 Python27.PendingProjects completed
20190712.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList started
20190712.00:38:07 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190712.00:39:04 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190712.00:41:07 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190712.00:41:07 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190712.00:42:22 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190712.00:43:03 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190712.00:43:12 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190712.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190712.00:45:16 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190712.00:46:05 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190712.01:12:10 Python27.PendingProjectsDocs started
20190712.01:12:20 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190712.01:12:46 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190712.01:13:03 Python27.FireClearances started
20190712.01:15:04 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190712.01:22:42 Python27.FireClearances completed
20190712.01:26:29 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190712.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190712.01:44:22 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190712.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190712.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190712.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190712.01:53:09 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190712.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190712.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190712.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190712.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190712.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190712.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190712.01:56:04 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190712.01:56:07 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190712.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190712.01:56:27 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190712.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190712.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190712.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190712.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190712.01:57:34 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190712.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190712.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190712.01:58:01 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190712.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190712.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190712.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190712.01:58:53 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190712.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190712.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190712.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190712.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190712.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190712.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190712.02:00:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190712.02:00:20 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190712.02:01:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190712.02:01:20 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190712.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190712.02:02:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190712.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190712.02:03:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190712.02:04:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190712.02:04:28 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190712.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190712.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190712.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190712.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190712.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190712.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190712.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190712.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190712.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190712.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190712.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190712.02:10:49 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190712.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190712.02:25:31 Python27.AddressChecker completed
20190712.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190712.02:35:49 Python27.SearchAllPoints completed
20190712.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190712.02:41:20 Python27.SurveyorsLayers completed
20190712.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190712.02:44:52 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190712.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190712.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190712.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190712.03:31:06 Python27.FireRMS completed
20190712.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190712.03:43:20 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190712.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190712.03:45:36 Python27.CensusBlocks completed
20190712.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190712.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190712.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190712.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190712.03:51:02 Python27.Permits started
20190712.03:53:49 Python27.Permits completed
20190712.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190712.03:56:59 Python27.LocalContacts completed
20190712.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190712.04:00:14 Python27.AssetCollections completed
20190712.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190712.04:02:52 Python27.CodeCases completed
20190712.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190712.04:03:55 Python27.CodeViolations completed
20190712.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190712.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190712.04:07:03 Python27.Inspections started
20190712.04:22:44 Python27.Inspections completed
20190712.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190712.04:30:33 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190712.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190712.04:46:22 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190712.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190712.04:56:34 Python27.COVELayerListing completed
20190712.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190712.06:02:27 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190712.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190712.06:27:46 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190712.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190712.06:40:17 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190712.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190712.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190712.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190712.07:44:12 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190712.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190712.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190712.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190712.07:50:44 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190712.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190712.08:00:44 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190712.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190712.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190712.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190712.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190712.08:05:16 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190712.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190712.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190712.08:07:27 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190712.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190712.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190712.08:09:33 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190712.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190712.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190712.08:12:41 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190712.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190712.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190712.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190712.08:46:23 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190712.08:50:17 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190712.08:51:29 Python27.PlanCases started
20190712.08:55:29 Python27.PlanCases completed
20190712.21:30:56 Python27.PublicArtDataExtract started
20190712.21:41:48 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190712.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190712.21:55:35 Python27.AddressPrep completed
20190712.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190712.22:26:32 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190712.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190712.23:10:07 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190712.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190712.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190712.23:23:02 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190712.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190712.23:48:27 Python27.GatherAssetPoints completed
20190712.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190712.23:55:14 Python27.StreetSaver completed
20190713.00:03:07 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190713.00:04:11 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190713.00:05:06 Python27.PlanningProjectFolders started
20190713.00:06:23 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190713.00:06:37 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190713.00:16:35 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190713.00:18:18 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-D-044
20190713.00:18:18 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-D-045
20190713.00:19:04 Python27.PlanCases started
20190713.00:23:00 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190713.00:32:04 Python27.AllProjects started
20190713.00:32:44 Python27.AllProjects completed
20190713.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190713.00:35:40 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190713.00:35:51 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190713.00:36:04 Python27.PendingProjects started
20190713.00:37:09 Python27.PendingProjects Pending: 72/72 Reportable: 168/168
20190713.00:37:09 Python27.PendingProjects completed
20190713.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190713.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190713.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190713.00:40:07 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190713.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190713.00:42:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190713.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190713.00:43:10 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190713.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190713.00:45:20 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190713.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190713.00:50:35 Python27.PlanCases completed
20190713.00:57:52 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190713.01:12:04 Python27.PendingProjectsDocs started
20190713.01:12:33 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190713.01:13:05 Python27.FireClearances started
20190713.01:15:04 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190713.01:19:22 Python27.FireClearances completed
20190713.01:33:13 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190713.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190713.01:44:14 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190713.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190713.01:52:07 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190713.01:53:04 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190713.01:53:09 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190713.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190713.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190713.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190713.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190713.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190713.01:55:57 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190713.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190713.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190713.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190713.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190713.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190713.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190713.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190713.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190713.01:57:33 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190713.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190713.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190713.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190713.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190713.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190713.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190713.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190713.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190713.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190713.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190713.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190713.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190713.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190713.02:00:04 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190713.02:00:21 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190713.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190713.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190713.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190713.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190713.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190713.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190713.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190713.02:04:27 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190713.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190713.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190713.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190713.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190713.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190713.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190713.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190713.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190713.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190713.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190713.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190713.02:10:45 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190713.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190713.02:27:26 Python27.AddressChecker completed
20190713.02:33:03 Python27.SearchAllPoints started
20190713.02:36:27 Python27.SearchAllPoints completed
20190713.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190713.02:41:22 Python27.SurveyorsLayers completed
20190713.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190713.02:44:52 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190713.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190713.02:50:09 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190713.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190713.03:34:56 Python27.FireRMS completed
20190713.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190713.03:43:20 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190713.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190713.03:45:37 Python27.CensusBlocks completed
20190713.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190713.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190713.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190713.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190713.03:51:02 Python27.Permits started
20190713.03:53:16 Python27.Permits completed
20190713.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190713.03:57:03 Python27.LocalContacts completed
20190713.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190713.04:00:23 Python27.AssetCollections completed
20190713.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190713.04:02:12 Python27.CodeCases completed
20190713.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190713.04:03:54 Python27.CodeViolations completed
20190713.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190713.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190713.04:07:03 Python27.Inspections started
20190713.04:23:48 Python27.Inspections completed
20190713.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190713.04:30:33 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190713.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190713.04:46:15 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190713.04:56:04 Python27.COVELayerListing started
20190713.04:56:33 Python27.COVELayerListing completed
20190713.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190713.06:02:26 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190713.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190713.06:27:47 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190713.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190713.06:40:19 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190713.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190713.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190713.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190713.07:44:12 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190713.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190713.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190713.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190713.07:50:45 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190713.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190713.08:00:43 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190713.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190713.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190713.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190713.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190713.08:05:12 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190713.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190713.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190713.08:07:24 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190713.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190713.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190713.08:09:29 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190713.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190713.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190713.08:12:39 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190713.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190713.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190713.08:16:52 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190713.21:30:03 Python27.PublicArtDataExtract started
20190713.21:30:25 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190713.21:45:03 Python27.AddressPrep started
20190713.21:49:55 Python27.AddressPrep completed
20190713.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190713.22:27:29 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190713.23:10:05 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190713.23:10:09 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190713.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190713.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190713.23:23:47 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190713.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190713.23:46:45 Python27.GatherAssetPoints completed
20190713.23:55:05 Python27.StreetSaver started
20190713.23:57:49 Python27.StreetSaver completed
20190714.00:01:32 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190714.00:02:18 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190714.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190714.00:05:24 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190714.00:06:04 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190714.00:13:55 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190714.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190714.00:16:33 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-D-044
20190714.00:16:33 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-D-045
20190714.00:17:40 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190714.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190714.00:24:04 Python27.PlanCases completed
20190714.00:32:02 Python27.AllProjects started
20190714.00:32:35 Python27.AllProjects completed
20190714.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190714.00:35:16 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190714.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190714.00:36:55 Python27.PendingProjects Pending: 72/72 Reportable: 168/168
20190714.00:36:55 Python27.PendingProjects completed
20190714.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190714.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190714.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190714.00:39:40 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190714.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190714.00:42:07 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190714.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190714.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190714.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190714.00:45:13 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190714.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190714.00:55:20 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190714.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190714.01:12:11 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190714.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190714.01:14:15 Python27.FireClearances completed
20190714.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190714.01:19:56 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190714.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190714.01:44:10 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190714.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190714.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190714.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190714.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190714.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190714.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190714.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190714.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190714.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190714.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190714.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190714.01:56:07 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190714.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190714.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190714.01:56:44 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190714.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190714.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190714.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190714.01:57:33 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190714.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190714.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190714.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190714.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190714.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190714.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190714.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190714.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190714.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190714.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190714.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190714.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190714.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190714.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190714.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190714.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190714.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190714.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190714.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190714.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190714.02:03:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190714.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190714.02:04:27 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190714.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190714.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190714.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190714.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190714.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190714.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190714.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190714.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190714.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190714.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190714.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190714.02:10:44 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190714.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190714.02:24:35 Python27.AddressChecker completed
20190714.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190714.02:36:34 Python27.SearchAllPoints completed
20190714.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190714.02:41:22 Python27.SurveyorsLayers completed
20190714.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190714.02:44:53 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190714.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190714.02:50:08 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190714.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190714.03:32:40 Python27.FireRMS completed
20190714.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190714.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190714.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190714.03:45:34 Python27.CensusBlocks completed
20190714.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190714.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190714.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190714.03:50:35 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190714.03:51:02 Python27.Permits started
20190714.03:53:40 Python27.Permits completed
20190714.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190714.03:57:01 Python27.LocalContacts completed
20190714.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190714.04:00:21 Python27.AssetCollections completed
20190714.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190714.04:02:00 Python27.CodeCases completed
20190714.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190714.04:03:57 Python27.CodeViolations completed
20190714.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190714.04:05:23 Python27.CitizenRequests completed
20190714.04:07:03 Python27.Inspections started
20190714.04:21:59 Python27.Inspections completed
20190714.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190714.04:30:29 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190714.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190714.04:46:33 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190714.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190714.04:56:31 Python27.COVELayerListing completed
20190714.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190714.06:02:24 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190714.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190714.06:27:09 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190714.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190714.06:40:12 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190714.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190714.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190714.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190714.07:44:13 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190714.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190714.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190714.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190714.07:50:38 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190714.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190714.08:00:37 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190714.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190714.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190714.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190714.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190714.08:05:18 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190714.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190714.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190714.08:07:26 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190714.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190714.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190714.08:09:32 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190714.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190714.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190714.08:12:37 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190714.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190714.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190714.08:16:52 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190714.21:30:03 Python27.PublicArtDataExtract started
20190714.21:30:17 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190714.21:45:02 Python27.AddressPrep started
20190714.21:49:26 Python27.AddressPrep completed
20190714.22:00:02 Python27.OnBaseDocIndex started
20190714.22:19:19 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190714.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190714.23:10:07 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190714.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190714.23:15:06 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190714.23:23:55 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190714.23:32:07 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingle started
20190714.23:32:42 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingle completed
20190714.23:34:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSub started
20190714.23:34:39 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSub completed
20190714.23:36:05 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleWMAS started
20190714.23:36:34 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleWMAS completed
20190714.23:38:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubWMAS started
20190714.23:38:35 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubWMAS completed
20190714.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190714.23:42:12 Python27.GatherAssetPoints completed
20190714.23:50:04 Python27.RebuildLocatorAssetPoints started
20190714.23:50:26 Python27.RebuildLocatorAssetPoints completed
20190714.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190714.23:55:11 Python27.StreetSaver completed
20190715.00:01:39 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190715.00:02:12 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190715.00:05:03 Python27.PlanningProjectFolders started
20190715.00:05:44 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190715.00:06:03 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190715.00:12:01 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190715.00:16:04 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190715.00:16:48 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-D-044
20190715.00:16:48 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-D-045
20190715.00:17:33 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190715.00:19:03 Python27.PlanCases started
20190715.00:23:40 Python27.PlanCases completed
20190715.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190715.00:32:34 Python27.AllProjects completed
20190715.00:35:04 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190715.00:35:16 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190715.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190715.00:36:54 Python27.PendingProjects Pending: 72/72 Reportable: 168/168
20190715.00:36:54 Python27.PendingProjects completed
20190715.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190715.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190715.00:39:03 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190715.00:39:42 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190715.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190715.00:42:06 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190715.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190715.00:43:14 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190715.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190715.00:45:13 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190715.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190715.00:55:14 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190715.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190715.01:12:10 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190715.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190715.01:13:47 Python27.FireClearances completed
20190715.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190715.01:19:42 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190715.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190715.01:44:09 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190715.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190715.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190715.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190715.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190715.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190715.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190715.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190715.01:55:20 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190715.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190715.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190715.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190715.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190715.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190715.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190715.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190715.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190715.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190715.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190715.01:57:33 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190715.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190715.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190715.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190715.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190715.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190715.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190715.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190715.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190715.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190715.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190715.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190715.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190715.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190715.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190715.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190715.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190715.02:01:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190715.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190715.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190715.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190715.02:03:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190715.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190715.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190715.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190715.02:05:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190715.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190715.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190715.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190715.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190715.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190715.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190715.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190715.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190715.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190715.02:10:46 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190715.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190715.02:24:03 Python27.AddressChecker completed
20190715.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190715.02:36:32 Python27.SearchAllPoints completed
20190715.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190715.02:41:19 Python27.SurveyorsLayers completed
20190715.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190715.02:44:51 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190715.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190715.02:50:10 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190715.03:11:02 Python27.FireRMS started
20190715.03:29:04 Python27.FireRMS completed
20190715.03:41:04 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD started
20190715.03:41:35 Python27.RebuildLocatorAddressXPSingleSubCCVD completed
20190715.03:43:03 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190715.03:43:17 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190715.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190715.03:45:30 Python27.CensusBlocks completed
20190715.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190715.03:48:37 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190715.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190715.03:50:34 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190715.03:51:02 Python27.Permits started
20190715.03:53:41 Python27.Permits completed
20190715.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190715.03:56:56 Python27.LocalContacts completed
20190715.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190715.04:00:22 Python27.AssetCollections completed
20190715.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190715.04:02:02 Python27.CodeCases completed
20190715.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190715.04:03:51 Python27.CodeViolations completed
20190715.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190715.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190715.04:07:03 Python27.Inspections started
20190715.04:22:12 Python27.Inspections completed
20190715.04:30:02 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190715.04:30:29 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190715.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190715.04:46:35 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190715.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190715.04:56:32 Python27.COVELayerListing completed
20190715.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190715.06:02:23 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190715.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190715.06:27:20 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190715.06:35:02 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190715.06:40:21 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190715.07:10:03 Python27.WeeklyVectorCompact started
20190715.07:10:07 Python27.WeeklyVectorCompact completed
20190715.07:20:03 Python27.WeeklyVectorWMASCompact started
20190715.07:20:07 Python27.WeeklyVectorWMASCompact completed
20190715.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190715.07:42:07 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190715.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190715.07:44:13 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190715.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190715.07:46:21 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190715.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190715.07:51:44 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190715.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190715.08:00:18 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190715.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190715.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190715.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190715.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190715.08:05:12 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190715.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190715.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190715.08:07:25 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190715.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190715.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190715.08:09:34 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190715.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190715.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190715.08:12:39 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190715.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190715.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190715.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190715.21:30:55 Python27.PublicArtDataExtract started
20190715.21:46:46 Python27.AddressPrep started
20190715.21:47:01 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190715.21:59:41 Python27.AddressPrep completed
20190715.22:00:03 Python27.OnBaseDocIndex started
20190715.22:31:17 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190715.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190715.23:10:06 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190715.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190715.23:15:05 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190715.23:23:25 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190715.23:40:02 Python27.GatherAssetPoints started
20190715.23:46:38 Python27.GatherAssetPoints completed
20190715.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190715.23:55:13 Python27.StreetSaver completed
20190716.00:03:20 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190716.00:05:06 Python27.PlanningProjectFolders started
20190716.00:05:20 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190716.00:06:38 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190716.00:06:46 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190716.00:16:06 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190716.00:18:31 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190716.00:18:58 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190716.00:19:04 Python27.PlanCases started
20190716.00:32:03 Python27.AllProjects started
20190716.00:33:13 Python27.AllProjects completed
20190716.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190716.00:35:28 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190716.00:36:04 Python27.PendingProjects started
20190716.00:37:17 Python27.PendingProjects Pending: 72/72 Reportable: 168/168
20190716.00:37:17 Python27.PendingProjects completed
20190716.00:38:04 Python27.HistoricLandmarkList started
20190716.00:38:06 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190716.00:39:10 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190716.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190716.00:42:29 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190716.00:42:49 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190716.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190716.00:43:09 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190716.00:43:24 Python27.PlanCases completed
20190716.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190716.00:45:14 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190716.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190716.00:56:16 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190716.01:12:03 Python27.PendingProjectsDocs started
20190716.01:12:20 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190716.01:13:02 Python27.FireClearances started
20190716.01:14:27 Python27.FireClearances completed
20190716.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190716.01:23:19 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190716.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190716.01:44:11 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190716.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190716.01:52:06 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190716.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190716.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190716.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190716.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190716.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190716.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190716.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190716.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190716.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190716.01:56:07 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190716.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190716.01:56:26 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190716.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190716.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190716.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190716.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190716.01:57:33 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190716.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190716.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190716.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190716.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190716.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190716.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190716.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190716.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190716.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190716.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190716.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190716.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190716.01:59:34 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190716.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190716.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190716.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190716.02:01:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190716.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190716.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190716.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190716.02:03:15 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190716.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190716.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190716.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190716.02:05:16 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190716.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190716.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190716.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190716.02:07:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190716.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190716.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190716.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190716.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190716.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190716.02:10:48 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190716.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190716.02:26:59 Python27.AddressChecker completed
20190716.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190716.02:36:34 Python27.SearchAllPoints completed
20190716.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190716.02:41:23 Python27.SurveyorsLayers completed
20190716.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190716.02:44:53 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190716.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190716.02:50:09 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190716.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190716.03:33:14 Python27.FireRMS completed
20190716.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190716.03:43:21 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190716.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190716.03:45:41 Python27.CensusBlocks completed
20190716.03:48:05 Python27.SidewalkDisruptions started
20190716.03:48:40 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190716.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190716.03:50:39 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190716.03:51:02 Python27.Permits started
20190716.03:53:54 Python27.Permits completed
20190716.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190716.03:57:06 Python27.LocalContacts completed
20190716.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190716.04:00:26 Python27.AssetCollections completed
20190716.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190716.04:02:16 Python27.CodeCases completed
20190716.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190716.04:03:54 Python27.CodeViolations completed
20190716.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190716.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190716.04:07:03 Python27.Inspections started
20190716.04:23:59 Python27.Inspections completed
20190716.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190716.04:30:32 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190716.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190716.04:46:21 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190716.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190716.04:56:34 Python27.COVELayerListing completed
20190716.06:00:04 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190716.06:02:34 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190716.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190716.06:27:51 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190716.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190716.06:40:18 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190716.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190716.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190716.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190716.07:44:11 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190716.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190716.07:46:17 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190716.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190716.07:50:47 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190716.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190716.08:00:49 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190716.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190716.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190716.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190716.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190716.08:05:20 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190716.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190716.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190716.08:07:25 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190716.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190716.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190716.08:09:36 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190716.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190716.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190716.08:12:41 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190716.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190716.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190716.08:16:53 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190716.11:11:40 Python27.StreetSweepCodeDissolve started
20190716.11:11:49 Python27.StreetSweepCodeDissolve completed
20190716.11:16:14 Python27.StreetRangeSummaryForSweepCode started
20190716.11:16:20 Python27.StreetRangeSummaryForSweepCode completed
20190716.11:19:45 Python27.StreetSweepCodeDissolve started
20190716.11:19:54 Python27.StreetSweepCodeDissolve completed
20190716.21:34:00 Python27.PublicArtDataExtract started
20190716.21:47:19 Python27.AddressPrep started
20190716.21:47:43 Python27.PublicArtDataExtract completed
20190716.22:00:13 Python27.AddressPrep completed
20190716.22:00:36 Python27.OnBaseDocIndex started
20190716.22:30:25 Python27.OnBaseDocIndex completed
20190716.23:10:04 Python27.BikeLaneInventoryDNA started
20190716.23:10:10 Python27.BikeLaneInventoryDNA completed
20190716.23:15:03 Python27.DailyVectorExportPackage started
20190716.23:15:06 Python27.DailyVectorExportPackage mode = Daily Vector Package
20190716.23:23:34 Python27.DailyVectorExportPackage completed
20190716.23:40:03 Python27.GatherAssetPoints started
20190716.23:48:59 Python27.GatherAssetPoints completed
20190716.23:55:04 Python27.StreetSaver started
20190716.23:55:13 Python27.StreetSaver completed
20190717.00:03:02 Python27.PoliceRMSArrestReport started
20190717.00:05:06 Python27.PlanningProjectFolders started
20190717.00:05:11 Python27.PoliceRMSArrestReport completed
20190717.00:06:15 Python27.PlanningProjectFolders completed
20190717.00:06:30 Python27.BusinessLicensesPSI started
20190717.00:16:12 Python27.RecordDrawingMgmt started
20190717.00:17:02 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2017-D-042
20190717.00:17:02 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2017-D-047
20190717.00:17:02 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-A-062
20190717.00:17:02 Python27.RecordDrawingMgmt shape needed for 2019-D-057
20190717.00:19:23 Python27.PlanCases started
20190717.00:19:24 Python27.RecordDrawingMgmt completed
20190717.00:25:26 Python27.BusinessLicensesPSI completed
20190717.00:32:07 Python27.AllProjects started
20190717.00:33:13 Python27.AllProjects completed
20190717.00:35:05 Python27.ProjectPolygonOverlay started
20190717.00:35:08 Python27.PlanCases completed
20190717.00:35:22 Python27.ProjectPolygonOverlay completed
20190717.00:36:03 Python27.PendingProjects started
20190717.00:36:55 Python27.PendingProjects Pending: 72/72 Reportable: 168/168
20190717.00:36:55 Python27.PendingProjects completed
20190717.00:38:03 Python27.HistoricLandmarkList started
20190717.00:38:05 Python27.HistoricLandmarkList completed
20190717.00:39:05 Python27.PoliceRegistration.Parolees started
20190717.00:39:49 Python27.PoliceRegistration.Parolees completed
20190717.00:41:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 started
20190717.00:42:03 Python27.PoliceRegistration.Reg290 completed
20190717.00:43:02 Python27.PoliceRegistration.SHO started
20190717.00:43:08 Python27.PoliceRegistration.SHO completed
20190717.00:45:03 Python27.PoliceRegistration.PROS started
20190717.00:45:12 Python27.PoliceRegistration.PROS completed
20190717.00:46:03 Python27.GenerateParcelDetailSheets started
20190717.00:56:09 Python27.GenerateParcelDetailSheets completed
20190717.01:12:04 Python27.PendingProjectsDocs started
20190717.01:12:26 Python27.PendingProjectsDocs completed
20190717.01:13:03 Python27.FireClearances started
20190717.01:14:40 Python27.FireClearances completed
20190717.01:15:03 Python27.PoliceRMSTrafficReports started
20190717.01:20:14 Python27.PoliceRMSTrafficReports completed
20190717.01:42:03 Python27.StreetMaintPhotosXY started
20190717.01:44:09 Python27.StreetMaintPhotosXY completed
20190717.01:52:02 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ started
20190717.01:52:05 Python27.StreetMaintPhotosXYCopySidewalkPics2DMZ completed
20190717.01:53:03 Python27.AMMS2GDB_EFBldg started
20190717.01:53:08 Python27.AMMS2GDB_EFBldg completed
20190717.01:54:04 Python27.AMMS2GDB_TPO started
20190717.01:54:11 Python27.AMMS2GDB_TPO completed
20190717.01:55:04 Python27.AMMS2GDB_TSI started
20190717.01:55:19 Python27.AMMS2GDB_TSI completed
20190717.01:55:54 Python27.AMMS2GDB_FOG started
20190717.01:55:58 Python27.AMMS2GDB_FOG completed
20190717.01:56:03 Python27.AMMS2GDB_IPT started
20190717.01:56:06 Python27.AMMS2GDB_IPT completed
20190717.01:56:19 Python27.AMMS2GDB_SMH started
20190717.01:56:27 Python27.AMMS2GDB_SMH completed
20190717.01:56:43 Python27.AMMS2GDB_SPI started
20190717.01:56:53 Python27.AMMS2GDB_SPI completed
20190717.01:57:14 Python27.AMMS2GDB_WFI started
20190717.01:57:21 Python27.AMMS2GDB_WFI completed
20190717.01:57:33 Python27.AMMS2GDB_WHY started
20190717.01:57:39 Python27.AMMS2GDB_WHY completed
20190717.01:57:54 Python27.AMMS2GDB_WLL started
20190717.01:58:00 Python27.AMMS2GDB_WLL completed
20190717.01:58:13 Python27.AMMS2GDB_WPI started
20190717.01:58:27 Python27.AMMS2GDB_WPI completed
20190717.01:58:49 Python27.AMMS2GDB_WSF started
20190717.01:58:52 Python27.AMMS2GDB_WSF completed
20190717.01:59:04 Python27.AMMS2GDB_WSS started
20190717.01:59:07 Python27.AMMS2GDB_WSS completed
20190717.01:59:14 Python27.AMMS2GDB_WSU started
20190717.01:59:17 Python27.AMMS2GDB_WSU completed
20190717.01:59:24 Python27.AMMS2GDB_WSV started
20190717.01:59:33 Python27.AMMS2GDB_WSV completed
20190717.02:00:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH started
20190717.02:00:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SMH completed
20190717.02:01:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI started
20190717.02:01:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_SPI completed
20190717.02:02:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI started
20190717.02:02:18 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WFI completed
20190717.02:03:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY started
20190717.02:03:14 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WHY completed
20190717.02:04:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI started
20190717.02:04:26 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WPI completed
20190717.02:05:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL started
20190717.02:05:17 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WLL completed
20190717.02:06:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF started
20190717.02:06:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSF completed
20190717.02:07:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS started
20190717.02:07:12 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSS completed
20190717.02:08:02 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU started
20190717.02:08:11 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSU completed
20190717.02:09:03 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV started
20190717.02:09:19 Python27.LegacyRefreshFromAMMS_WSV completed
20190717.02:10:03 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves started
20190717.02:10:47 Python27.WorkOrders2TXT.WaterValves completed
20190717.02:12:03 Python27.AddressChecker started
20190717.02:25:01 Python27.AddressChecker completed
20190717.02:33:02 Python27.SearchAllPoints started
20190717.02:36:30 Python27.SearchAllPoints completed
20190717.02:40:05 Python27.SurveyorsLayers started
20190717.02:41:18 Python27.SurveyorsLayers completed
20190717.02:43:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB started
20190717.02:44:51 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDB completed
20190717.02:50:02 Python27.ScanPMFoldersForTags started
20190717.02:50:10 Python27.ScanPMFoldersForTags completed
20190717.03:11:03 Python27.FireRMS started
20190717.03:33:29 Python27.FireRMS completed
20190717.03:43:04 Python27.StateABCRefreshShapefile started
20190717.03:43:21 Python27.StateABCRefreshShapefile completed
20190717.03:44:02 Python27.CensusBlocks started
20190717.03:45:38 Python27.CensusBlocks completed
20190717.03:48:04 Python27.SidewalkDisruptions started
20190717.03:48:38 Python27.SidewalkDisruptions completed
20190717.03:50:03 Python27.CIPRefreshLookUpTable started
20190717.03:50:38 Python27.CIPRefreshLookUpTable completed
20190717.03:51:02 Python27.Permits started
20190717.03:53:49 Python27.Permits completed
20190717.03:55:02 Python27.LocalContacts started
20190717.03:57:03 Python27.LocalContacts completed
20190717.03:58:03 Python27.AssetCollections started
20190717.04:00:20 Python27.AssetCollections completed
20190717.04:01:03 Python27.CodeCases started
20190717.04:02:15 Python27.CodeCases completed
20190717.04:03:02 Python27.CodeViolations started
20190717.04:03:53 Python27.CodeViolations completed
20190717.04:05:03 Python27.CitizenRequests started
20190717.04:05:22 Python27.CitizenRequests completed
20190717.04:07:03 Python27.Inspections started
20190717.04:22:05 Python27.Inspections completed
20190717.04:30:03 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) started
20190717.04:30:33 Python27.WaterAndSewerMap (AEP) completed
20190717.04:33:02 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS started
20190717.04:46:33 Python27.DailyVector.ProjectVectorCS2WMAS completed
20190717.04:56:03 Python27.COVELayerListing started
20190717.04:56:33 Python27.COVELayerListing completed
20190717.06:00:03 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS started
20190717.06:02:23 Python27.DailyVector.DeleteAndAppend2GDBWMAS completed
20190717.06:20:02 Python27.ScanFoldersForTags started
20190717.06:27:21 Python27.ScanFoldersForTags completed
20190717.06:35:03 Python27.ScanSurveyFoldersForTags started
20190717.06:40:18 Python27.ScanSurveyFoldersForTags completed
20190717.07:42:02 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub started
20190717.07:42:04 Python27.PoliceCFSDailyPreScrub completed
20190717.07:44:03 Python27.PoliceCFSDailyAppend started
20190717.07:44:12 Python27.PoliceCFSDailyAppend completed
20190717.07:46:03 Python27.PoliceCFSDailyReview started
20190717.07:46:18 Python27.PoliceCFSDailyReview completed
20190717.07:48:03 Python27.PoliceCFSDailyExtract started
20190717.07:50:44 Python27.PoliceCFSDailyExtract completed
20190717.07:58:02 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets started
20190717.08:00:38 Python27.PoliceCFSDailyDetailSheets completed
20190717.08:03:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup started
20190717.08:03:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmapCleanup completed
20190717.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190717.08:05:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS01
20190717.08:05:15 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190717.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190717.08:07:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS04
20190717.08:07:26 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190717.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190717.08:09:03 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS07
20190717.08:09:33 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190717.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190717.08:12:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS14
20190717.08:12:39 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed
20190717.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps started
20190717.08:16:02 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps target range = CFS28
20190717.08:16:52 Python27.PoliceCFSWeeklyUCRmaps completed